Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2016  Sayı: 58  Alan: Güzel Sanatlar - Sahne Sanatları

Ayşegül Koyuncu OKCA
DENİZLİ’DE KAYBOLMAYA YÜZ TUTMUŞ KİMİ GELENEKSEL MESLEKLER
 
Hızla gelişen-değişen-dönüşen bilim, sanayi, ticaret ve iletişim teknolojileri bireylerin gerek üretim gerekse tüketim tercihlerinde birtakım değişiklikler yaşanmasına neden olmuştur. Geleneksel meslekler değişim ve dönüşüm sürecinden olumsuz etkilenerek ticari, ekonomik, teknolojik, kültürel ve sanatsal olarak tercihlere cevap veremez duruma gelmiştir. Dönemine önemli hizmetleri bulunan geleneksel meslekler aslında ait olduğu toplumun gelenek ve görenekleri çerçevesinde şekillenerek sahip olduğu kültür ve sanat düzeyinin en önemli göstergeleri arasında yer almaktadır. Başka bir ifade ile bu meslekler aslında ait oldukları toplumların ortak tarih anlayışı doğrultusunda, kültürel ve sa¬natsal birikimini, estetik bilincini, yaşam biçimlerini, zevklerini, inanç ve duygu dünyalarını yansıtmaktadır. Genellikle babadan-oğula ve anadan-kıza usta-çırak ilişkisi içerisinde öğretilen bu mesleklerden bazıları günümüzde son demlerini yaşamaktadırlar. Geçmişte tüm ailenin geçimini sağlayan bu meslekler artık gerekli kazancı sağlayamadıkları için yok olmaya başlamışlardır. Bu çalışmanın amacı; Denizli’de faaliyet göstermiş kültürel veya sanatsal değerdeki önemini kaybeden ya da kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel meslekleri tanıtmak, kimler tarafından ve nerelerde en çok icra edildiklerinin üzerinde durmak, günümüzdeki durumlarını tespit ederek, geçmişten günümüze bu mesleklerde yaşanan değişikliklerin saptanması olarak belirlenmiştir. Bu çalışmanın gerçekleşmesi için yöntem anlayışımız ışığında amaca ulaşmada gerekli araçlar olan alan araştırması, gözlem ve söyleşi teknikleri kullanılmıştır. Ayrıca literatür taraması yapılarak çalışmanın bilimsel bir tabana oturtulması sağlanmış ve halen üretimi devam eden geleneksel meslekler fotoğraflanarak belgelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Denizli, Kültür, Sanat, Geleneksel Meslekler, Usta-Çırak


SOME TRADITIONAL OCCUPATIONS ABOUT TO BE LOST IN DENİZLİ
 
Rapidly developing, changing and transforming science, industry, trade and communication technologies have led to some changes both in production and consumption preferences of individuals. Having been affected by the change and transformation process in a negative manner, traditional occupations can no longer satisfy commercial, financial, cultural and artistic preferences. Having been shaped within the frame of customs and traditions of the society to which they belong, the traditional occupations that have important services during their period are among the most significant indicators of the cultural and artistic aspects of that society. In other words, these occupations in fact reflect the cultural and artistic background, aesthetic awareness, life styles, tastes, beliefs and emotions of the society to which they belong along the lines of its common historical understanding. Some of these occupations which have generally been inherited from father to son, from mother to daughter through a master-apprentice relationship are now heading for the last roundup. These occupations which used to provide for the entire family have started to disappear since they can no longer provide a sufficient income. The purpose of this study was determined as introducing the traditional occupations that were once carried out in Denizli, later either have lost or about to lose their significance in terms of cultural or artistic importance, identifying their places of most intensive production, finding out by whom they were carried out and since when they did this, and having identified their states today, identifying the changes that have been experienced from past to present. In order to conduct this study, with the light of our methodological approach; field study, observation and interview techniques were used as the tools required to achieve our objectives. Moreover, literature scanning was performed for the study to be based on a scientific foundation and still continuing production of traditional occupations was documented with photographs.

Keywords: Denizli, Culture, Art, Traditional Occupations, Master-Apprentice


Detay

İÇERİK