Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2017  Sayı: 61  Alan: Güzel Sanatlar - Sahne Sanatları

FARHAD EIVAZI
ŞİRİN FİLMİNDE ANLATININ SINIRLARI ve YÜZLERE YANSIYAN GERÇEKLİK
 
Bu çalışmada, insanlık tarihinin başlangıcından itibaren tartışılıp duran bir mesele odağında yolculuğa çıkılacak; özünde bir yansıma olarak değerlendirilen bir kavram, başka bir yansıma üzerinden anlaşılmaya çalışılacaktır. Nakkaşlık yapan Ferhat'ın hikayesi kalplere nakşolup günümüze ulaştı. Usta yönetmen Abbas Kiyarüstemi, bu nakşı yansımayla yeniden yorumlar. Varolduğu günden beri gerçeklik üzerinde tartışan insan, belki de bu konuya dair ilk tartışmasını, Platon aracılığıyla tarihe kazır. Platon'un mağara örneğinin gerçek nedir’e ilişkin ilk sorgulama olduğunu göz önüne alırsak kameranın yansıttığının gerçek’e daha uzak durduğu sonucuna varabiliriz. Peki nedir gerçek? Hangisidir gerçek? Dünyaca ünlü İranlı yönetmen bu konuyu bir deneysel filmle ele alır; kendisi başlı başına yansıma olan sinemada yeni bir yansıma arayışına girişir. Gerçek’i bir yansımayla anlatmaya kalkan Kiyarüstemi’nin deneysel filmi, Frankfurt okulu düşünürlerinin ve özellikle de Walter Benjamin’in gerçek ve sanat ilişkilerine dair görüşleri odağında ele alınıp diğer eleştirmenler ve sanat kuramcılarının düşünceleriyle de desteklenecektir.

Anahtar Kelimeler: Yansıtma, Gerçeklik, Hikaye etmek, hikaye anlatıcısı, Şirin, Abbas Kiyarüstemi


THE BOUNDARIES OF NARRATIVE IN THE FILM SHIRIN AND THE REALITY REFLECTED IN THE FACES
 
In this study, there will be a journey focusedon a matter that is debated from the beginning of human history; a concept considering as a reflection in its essence will be sought by the way of another reflection. The story of Ferhat who was a nakkaş has been touched hearts and reached the present day. The master director Abbas Kiyarüstemi reinterprets this story with the reflection. The human who has discussedsince the time of his/her existence wrote down the first discussion about reality in history by Plato.If we consider that Plato's first example of the cave is the first inquiry, then we can come to the conclusion what the camera reflects is farther away from reality. If then what is reality? Which one is reality? Worldwide known Iranian director handle this subject with an experimental film, he embarked on a search for a new reflection in cinema which is itself a reflection.Kiyarüstemi's experimental film which tries to tell the reality with a reflection will be approached by the views of Frankfurt School thinkers and particularly Walter Benjamin’s views on reality and artistic relations and will be supported the views of other critics and art theorists.

Keywords: reflecting, truth, narrate, story teller, Shirin, Abbas Kiarostami


Detay

İÇERİK