Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2017  Sayı: 61  Alan: İşletme

Derya DİNÇER, Agah Sinan ÜNSAR, Adil OĞUZHAN
İŞGÖRENLERİN ALGILADIKLARI LİDERLİK TARZLARININ ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM VE YARATICILIK ÜZERİNE ETKİSİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI
 
Çalışmada öncelikle liderlik, örgütsel değişim ve yaratıcılık açıklanmıştır. Yapılan açıklamaların ardından liderlik tarzlarının örgütsel değişim ve yaratıcılık üzerine etkisini araştıran bir uygulama gerçekleştirilmiştir. Bu uygulama üretim sektörü, ağaç sektörü ve tekstil sektörü olmak üzere üç sektörde 632 işgören ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada farklı sektörlerde liderlik tarzlarının örgütsel değişim ve yaratıcılık ile olan ilişkisini ortaya çıkarmak amaçlanmaktadır. Araştırmada 36 soruluk liderlik, 30 soruluk örgütsel değişim ve 21 soruluk yaratıcılık ölçekleri kullanılmıştır. Bu kapsamda işgörenlerin sosyo-demografik özelliklerinin belirlenmesi için frekans analizi, betimsel istatistik, faktör analizi, güvenilirlik testi, Kolmogrov-Smirnov normal dağılım testi, Mann Whitney U testi, Kruskal Wallis testi, korelasyon ve çoklu regresyon analizleri yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Liderlik, Liderlik Tarzları, Değişim, Örgütsel Değişim, Yaratıcılık.


THE EFFECT OF PERCEIVED LEADERSHIP STYLES OF EMPLOYEES ON ORGANIZATIONAL CHANGE AND CREAVITY: A FIELD RESERARCH
 
In this study, primarily leadership, organizational change and creativity are described. Following the statements made, a practice, which investigates the effect of the leadership styles on organizational change and creativity, has been implemented. This practice has been carried out with 632 employees in the following three sectors: manufacturing industry, wood industry and textile industry. This study aims to reveal the relationship of leadership styles with the organizational change and creativity within different industries. In this study, the scale of 36 questions of leadership, 30 questions of organizational change and 21 questions of creativity is used. In this context, in order to determine the socio-demographic characteristics of employees, the frequency analysis, descriptive statistics, factor analysis, reliability test, Kolmogrov-Smirnov normal distribution test, Mann Whitney U test, Kruskal-Wallis test, correlation and multiple regression analyzes are conducted.

Keywords: Leadership, Leadership Styles, Change, Organizational Change, Creativity.


Detay

İÇERİK