Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2017  Sayı: 60  Alan: İşletme

Emre SEZİCİ
İŞLETMELERİN SOSYAL VE KURUMSAL PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: TÜRKİYE’NİN ÖNDE GELEN ÖZEL ÜRETİM İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA
 
Bu çalışmanın amacı, İstanbul Sanayi Odası (İSO)’nca Türkiye’de faaliyet gösteren en büyük 500 sanayi kuruluşunun sosyal performansları ile kurumsal performansları arasındaki ilişkinin saptanmasını içermektedir. İşletmelerin sosyal performanslarının ve kurumsal performanslarının belirlenmesine ilişkin veriler anket uygulanarak elde edilmiştir. Araştırmada veri olarak kullanılacak performans düzeyleri, İSO tarafından her yıl ağustos ayında belirlenen Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşundan anket yoluyla düzenlenen verilerden elde edilmiştir. Tesadüfî olmayan örnekleme yöntemlerinden kolayda örnekleme yönteminin tercih edildiği çalışmada verilerin analizinde, SPSS 16 paket programından yararlanılmıştır. Araştırma kapsamında 81 işletme üzerinde bir anket çalışması uygulanmıştır. Araştırma bulgularına göre, işletmelerin sosyal performanslarıyla, kurumsal performanslarının zayıfta olsa pozitif bir ilişki içerisinde olduğunun sonucu elde edilmiştir. Bu sonuç, işletmelerin kontrol ettikleri kaynak bütünlükleri ile toplumsal sorunlardan ya da sosyal yükümlülüklerden artık kendilerini soyutlayamadıklarını göstermesi yönüyle önem arz etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Sosyal Performans, Kurumsal Performans, İmalat İşletmeleri


COMPARISON OF SOCIAL AND CORPORATE PERFORMANCES OF BUSINESSES: AN APPLICATION ON TURKEY'S LEADING PRIVATE MANUFACTURING FIRMS
 
The aim of this study is to determine the relationship between the social performances of the top 500 industrial establishments operating in Turkey and the institutional performances of the Istanbul Chamber of Industry (ISO). A questionnaire was used to determine the social performance and corporate performance of the enterprises. The performance levels to be used as data in the survey were obtained from questionnaires from the top 500 industrial establishments of Turkey determined by ISO in August each year. In the analysis of the data which is easy to choose from non-random sampling methods, SPSS 16 package program was used. Within the scope of the survey, a questionnaire survey was conducted on 81 enterprises. According to research findings, it was concluded that the social performances of enterprises are positively related to the weaknesses of institutional performances. This result is important because it shows that businesses can no longer isolate themselves from social cohesion or social obligations with their resource integrity they control.

Keywords: Social Performance, Corporate Performance, Manufacturing Business


Detay

İÇERİK