Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2017  Sayı: 61  Alan: İşletme

Sedat AYYILDIZ, Meltem KESKİN KÖYLÜ
ÇALIŞMA HAKKINA GİDEN YOLDA BORÇLANMA HAKKI VE SERMAYENİN DEMOKRATİKLEŞMESİ
 
Üretimin ve piyasanın bir tarafında sermaye ve para piyasasının oluşturduğu finansal piyasa diğer tarafında ise emtia ve faktör piyasalarının oluşturduğu reel piyasa vardır. Reel piyasanın en önemli unsuru ise işgücü piyasasıdır. Bir başka ifade ile hem üretimin hem de piyasanın bir unsuru sermaye diğer unsuru ise emektir. Üretimin ana unsurlarından olan sermayenin demokratikleştirilerek tabana yayılması ve birer üretim ünitesi olarak bireylerin yani emeğin hizmetine sunulması oldukça önemlidir. Üretim meselesinin sadece girişimcilik düzleminde değil başlangıç sermayesi yoluyla çalışan ve/veya sahip tarzı bir düzlemde ele alınması gerekmektedir. Gerek İnsan Hakları Evrensel Bildirgesine göre gerekse Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na göre herkesin çalışmaya ve yaşamını idame ettirmeye hakkı vardır. Bu durum ise küresel firmaların ve devletlerin büyüme ihtirasına değil “insan” a odaklı yeni bir “istihdam” ve “sermaye” yaklaşımına ihtiyaç olduğunu ortaya koymaktadır. Borçlanma hakkının bir insan hakkı olduğunu ortaya koyan en önemli finansman yöntemi mikro finansmandır. Bu çalışmada finansmanın sosyal boyutuna vurgu yapmak ve sermaye piyasası ile işgücü piyasasının amaç ortaklığını analiz etmek amaçlanmıştır. Sermaye ve para piyasası çözümlerinin işsizliğin önlenmesinde doğrudan etkili olduğu, sermaye piyasasına yalnızca zenginlik çerçevesinden bakışın bu piyasanın sosyo-politik yönünün ihmal edilmesine neden olmaktadır. Ayrıca çalışmada, işgücü piyasası ile sermaye piyasasının ortak çözümlerine ihtiyaç olduğuna dönük iddia ve çözüm önerileri de sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Finansal Piyasa, Reel Piyasa, Sermaye, Emek, Sermayenin Demokratikleşmesi, Borçlanma Hakkı


RIGHT OF DEBT AND DEMOCRATISATION OF THE CAPITAL IN ACHIEVING WORKING RIGHTS
 
One part of production and markets is the capital and the financial market that are composed by the money markets, and the other part is the real market that is composed by commodity and factor markets. Most important element of real markets is the market of labor. In other words, both production and market have the elements of capital and labor. It is very important for the capital, which is among the most important elements that compose production, to diffuse through the base by democratization. It is also very important for the capital to be served to individuals, or labor, as means of production units. The issue of production must not be considered only in terms of entrepreneurship, but also it must be considered to provide the starting capital to either the job holder or employee. Both according to the Universal Declaration of Human Rights and the Constitution of Turkish Republic, every person has the right to work and sustain his or her life. This understanding makes it necessary for global constitutions and states to develop a novel employment and capital strategy that has the focus of people, rather than passionately pursuing development. Micro finance is the most important method of finance that states the right of debt is a human right. The aim of this study is to emphasize the social aspect of the finance, with also analyzing the partnership of capital and labor markets. Only considering the capital market in terms of enrichment is neglecting the sociopolitical aspect of these markets, as capital and money markets are direct factors in reducing unemployment. Also in the study, it is argued that labor and capital markets need common solutions, and the suggested solutions are supplied.

Keywords: Financial Market, Real Market, Capital, Labour, Democratization of The Capital, Right of Debt


Detay

İÇERİK