Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2017  Sayı: 60  Alan: İşletme

Ebru ONURLUBAŞ, Senem DEMİRKIRAN
EDİRNE ARICILIK İŞLETMELERİ ÜRETİM VE PAZARLAMA SORUNLARINA ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
 
Arıcılık günümüzde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde ekonomik ve tarımsal olarak önemli bir faaliyettir. Ülkemizde özellikle gezici arıcılık şeklinde yürütülen bu ekonomik faaliyet ile ürün çeşitliliği ve kalitenin artması sektörde hareketliliğe neden olmaktadır.Bal içerisindeki vitamin, mineral ve aminoasitlerle insan beslenmesi içinönemli bir kaynaktır. Bu önemli kaynağın temininde arıcılık sektörü temel teşkil etmektedir. Söz konusu sektörü zorlayan bir takım engelleri, mikro düzeyde üretici eksenli incelemek önemli görülmektedir. Hem yöresel boyutta hem de ülkesel boyutta yapılan arıcılıkaraştırmaları ile ilgili kurum ve kuruluşlara önemli sonuçlar iletilebilmektedir. Bu makale, 2016 tarihinde Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Birimi destekli Bilimsel Araştırma Projesi sonucunda elde edilen veriler ile hazırlanmıştır. Yapılan araştırmada Edirne’nin Keşan, Meriç, İpsala, Enez ilçelerinde arıcılık yapan işletmelerin üretim ve pazarlama aşamasında karşılaşılan sorunlar ve bunlara yönelik çözüm önerilerinin geliştirilmesi hedeflenmiştir. İl merkezine bağlı bu ilçelerde yürütülen araştırma için Bal Üreticileri Birliğine kayıtlı olan 120 üreticinin tamamına anket yapılmıştır. Elde edilen veri seti ile oluşturulan çapraz tablolar, grafikler ve istatistiki bulgular sonucunda literatür desteklemesi ile sektörün sorunlarına yönelik öneriler geliştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Arıcılık işletmeleri, üretim, pazarlama, pazarlama sorunları


SOLUTION PROPOSALS FOR EDİRNE BEEKEEPING BUSINESSPRODUCTION AND MARKETING PROBLEMS
 
Today in developed and developing countries, beekeeping is an important economical agricultural activity and it is contributing to the rural development. The product range and improved quality due to this activity, which is carried out as migratory beekeeping in our country, cause mobility in the market.Honey, which contains vitamins, minerals and amino acids, is an important resource for human nutrition. Beekeeping sector is the basis of procurement of this resource. There are some handicaps, which constrains the sector. It is considered significant to examine these handicaps producer-centrically in micro level. According to the data gained from the researches, which are both endemically, and territorial, significant results can be delivered to the organizations and institutions. Within this scope, this research has been planned to determine the problems that beekeeping businesses in Keşan, Meriç, İpsala and Enez districts have faced during their production and marketing stages and to develop solutions to these problems.Questionnaires are thought to be conducted to 120 beekeeper that are registered to honey producers association in the Keşan, Meriç, İpsala, Enez districts of the province. As the result of the dataset of crosstabs, graphics and statistical findings, some solutions for the problems of this sector are going to be developed with the support of literature review.

Keywords: Beekeeping Businesses, Production, Marketing, Marketing Problems.


Detay

İÇERİK