Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2017  Sayı: 60  Alan: İşletme

İlknur UNCUOĞLU YOLCU
GİRİŞİMCİLİK VE LİDERLİĞE FARKLI BİR BAKIŞ: GİRİŞİMCİ LİDERLİK
 
Girişimci liderlik; diğer liderlik stillerinden farklı olarak inovasyonu önde tutan, işletmenin girişimcilik yönünü güçlendirmeye yönelik yapılan yönlendirme olarak karşımıza çıkmaktadır. Artan rekabet, firmaları daha fazla girişimci davranmaya zorlamaktadır. Bu nedenle işletmeler yöneticiden ziyade girişimci liderlere ihtiyaç duymaktadır. Girişimci liderlerin sahip oldukları belirli nitelikler rekabetçi pazarlarda işletmenin varlığını gösterebilmesi ve sürdürebilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Girişimci liderlerin işletmelerin rekabet gücünü artırmasına katkı sağlaması; ülke kalkınmasında da önemli bir rol üstlenmelerini kaçınılmaz kılmaktadır. Bu durum toplumun girişimci liderlere her zamankinden daha fazla gereksinim duyduğu görüşünü giderek yaygınlaştırmaktadır. Bu çalışmada öncelikle liderlik ve girişimcilik kavramları ile bu kavramların çeşitleri ele alınmıştır. Çalışmanın esas amacını oluşturan girişimci liderlik konusuna ait teorik çerçeve çizilmeye ve konu detaylı olarak açıklanmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Girişimci, Girişimcilik, Liderlik, Girişimci Liderlik, Girişimci Lider


A DIFFERENT VIEW OF ENTREPRENEURSHIP AND LEADERSHIP:ENTREPRENEURIAL LEADERSHIP
 
Unlike other leadership styles, the entrepreneurial leadership stands out as a direction to strengthen the aspect of entrepreneurship by keeping innovation at the forefront. Increasing competition force companies to be more entrepreneurial. Thus, businesses need entrepreneurial leaders instead of managers. Entrepreneurial leaders possess certain qualities are important for businesses to show and sustain their presence in competitive markets. Entrepreneurial leaders contribute to increasing the competitiveness of businesses; so they play a crucial role in the development of the country inevitably. This situation extend that the opinion that the community needs entrepreneurial leaders more than ever. In this study, concepts and types of leadership and entrepreneurship are discussed firstly. Secondly, the theoretical framework for entrepreneurial leadership, which is the main aim of the study, is tried to be drawn up and explained in details.

Keywords: Entrepreneur, Entrepreneurship, Leadership, Entrepreneurial Leadership, Entrepreneurial Leader


Detay

İÇERİK