Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2017  Sayı: 61  Alan: Sosyoloji

Yücel DİNÇ
ANTAKYA (HATAY) MERKEZİ İŞ ALANININ (MİA) MEKÂNSAL GELİŞİMİ VE FONKSİYONEL YAPISI
 
Şehir yerleşmeleri idari yapıların, sosyal ve kültürel tesislerin ve ticarethanelerin yoğun olduğu alanlardır. Bu tesisler genellikle şehirlerin merkezi kısımlarında yer almaktadır. Şehirler gerek nüfus açısından gerekse mekânsal açıdan büyüyüp geliştikçe şehir içi arazi kullanım durumlarında da farklılıklar olabilmektedir. Bu farklılıkların en belirgin olanlarından biri şehrin merkezindeki ikametgâh sahalarının yerini ticaret sahalarına bırakmasıdır. Ticaret sahalarının hızla artması, yeni ticaret şeritlerinin ve ticari nüvelerin oluşmasını sağlamaktadır. Yeni ticaret sahaları geliştikçe zamanla bu sahaların fonksiyonel yapılarında da değişiklikler olabilmektedir. Şehir içi arazi kullanımı açısından yaşanan bu değişimlere Antakya şehri iyi bir örnek oluşturmaktadır. Antakya şehrinin son yıllarda gerek nüfus açısından gerekse mekânsal açıdan gösterdiği gelişmeler, Merkezi İş Alanı sınırlarının genişlemesini ve ticari sahaların fonksiyonel yapısını sağlamıştır. Bu çalışma, Merkezi İş Sahalarının mekânsal sınırlarının ve fonksiyonel yapılarının çeşitli nedenlerle ve zaman süreci içerisinde değişebileceğini Antakya şehri örneği ile ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Antakya, Ticari Fonksiyon, Merkezi İş Alanı (MİA), Çarşı, Etki Alanı.


Spatial Expansiyon and Functional Struction of Antioch Central Business District (CBD)
 
Urban settlements are areas where administrative structures, social and cultural facilities and workplaces are intensive. These facilities are usually located in the central part of the cities. Cities may have differences in terms of urban land use as long as they develop in point of population and spatial expansion. One of the most prominent of these differences is that residence areas in the center of the city is transformed into trade area. The rapid increase of trade areas ensures the formation of new trade lanes and commercial cores. As new commercial areas evolve, the functional structure of these areas can change over time. Antioch city is a good example of these changes in terms of urban land use. The developments of the city of Antioch in terms of both population and space in recent years have provided the expansion of the Central Business Area borders and the functional structure of the commercial areas. This study have revealed that spatial borders and functional structures of the Central Business Districts may change over time and for various reasons with the case of Antioch City.

Keywords: Antioch, Commercial Functions, Central Business District (CBD), Bazaar, Impact Area.


Detay

İÇERİK