Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2017  Sayı: 62  Alan: Turizm

Zümrüt Hatun DEMİREL
YÖNETİCİLERİN LİDERLİK DAVRANIŞLARININ İŞGÖREN PERFORMANSI İLE İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ: 5 YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA
 
Bu araştırma otel işletmeleri alt kademe çalışanlarının algıladıkları yönetici liderlik davranışının iş gören performansı ile ilişkisini incelemek amacıyla yürütülmüştür. Nicel yöntemden yararla-nılan araştırmada Antalya’da beş yıldızlı otel işletmelerinde kat hizmetleri (housekeeking), mutfak ve servis departmanlarında alt kademelerde çalışan iş görenden araştırmanın amacına yönelik ölçeklerden faydalanılarak oluşturulmuş anket formu ile tesadüfi örneklem alma yön-temine göre verileri toplanmış ve 396 anket formu araştırmaya dâhil edilmiştir. Elde edilen verilerin, bilgisayar ortamında analiz programı kullanılarak tanımlayıcı istatistiklerden, geçerli-lik-güvenilirlik analizlerinden, faktör analizinden ve korelasyon (Pearson) analizinden yararla-nılarak analizleri yapılmıştır. Analizlerin sonucunda liderlik davranışları “iş gören odaklı lider-lik davranışı” ve “üretim odaklı liderlik davranışı” olmak üzere iki boyut, iş gören performansı ise tek boyut olarak ele alınabileceği belirlenmiştir. Ayrıca liderlik davranışları ve alt boyutları ile iş gören performansı arasında orta düzeyde pozitif ve anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Yönetici, Liderlik, Davranış, İş Gören Performansı


THE ANALYSIS OF RELATIONSHIP BETWEEN MANAGERS' LEADERSHIP BEHAVIORS AND PERFORMANCE OF EMPLOYEES: RESEARCH IN 5-STAR HOTELS
 
This study was carried out in order to analyze the relationship between the hotel’s low-level employees’ perception regarding the behavior of executive management, and their work per-formance. In the research in which the quantitative methods are used, the data were collected via a survey form which is created by making use of the scales pertinent to the research, and the employees who work in housekeeping, kitchen and service departments at a low-level in Antalya’s 5-star hotels were surveyed. 365 survey forms were included to the study. The col-lected data were analyzed on computer environment by using an analysis program and utiliz-ing the descriptive statistics, the validity-reliability analysis, the factor analysis and the correla-tion (Pearson) analysis. As a result of this, it is inferred that while the leadership behaviors can be consider as two dimensional; "employee-oriented leadership" and "production-oriented leadership, the worker performance can be considered as one dimensional. Also, it is found out that there are positive and significant relations between the leadership behaviors/its sub-dimensions and the worker’s performance.

Keywords: Manager, Leadership Behavior, Employee Performance


Detay

İÇERİK