Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2017  Sayı: 61  Alan: Eğitim

Ayşegül ULUTAŞ, Bahadır KÖKSALAN
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ OYUN ETKİNLİKLERİNİ GERÇEKLEŞTİRMEYE İLİŞKİN YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ (MALATYA ÖRNEĞİ)
 
Bu araştırmanın amacı, okul öncesi öğretmen adaylarının oyun etkinliklerini gerçekleştirmeye ilişkin yeterlik algılarını incelemektir. Araştırmaya 2015-2016 eğitim öğretim yılı güz döneminde İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği son sınıfta öğrenim gören 50 öğretmen adayı katılmıştır. Katılımcıların seçiminde amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Örneklem seçiminde adayların Çocukta Oyun Gelişimi ile Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi derslerini almış ve mezun duruma gelmiş son sınıf öğrencisi olmaları temel ölçüt olarak belirlenmiştir. Veri toplamak için araştırmacılar tarafından geliştirilen anket formu kullanılmıştır. Araştırma verileri SPSS 22 paket programı ile analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucunda okul öncesi öğretmen adaylarının oyun etkinliklerini gerçekleştirmeye ilişkin yeterlik algılarının yaşa göre anlamlı fark göstermediği, cinsiyete göre kızların lehine anlamlı fark gösterdiği, öğretmenliği tercih nedenine göre ise istihdam olanağı lehine anlamlı fark gösterdiği saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Öğretmen adayı, oyun etkinliği, yeterlik algısı.


EXAMINING THE COMPETENCE PERCEPTIONS OF PRESCHOOL TEACHER CANDIDATES REGARDING THE REALIZATION OF GAME ACTIVITIES (MALATYA CASE)
 
The purpose of this study is to examine the competence perceptions of preschool teacher candidates regarding the realization of game activities. The study included 50 teacher candidates receiving education in the senior year at İnönü University Faculty of Education Preschool Teaching in the fall term of the academic year of 2015-2016. The participants were selected by using the criterion sampling method, which is among the intentional sampling methods. In sample selection, the main criterion was for candidates to have received the courses of Game Development in Children, Physical Education and Game Education, and be senior class students to graduate. A questionnaire that was developed by the researcher was used for collecting the data. The data of study were analyzed by using the SPSS 22 package software. As a result of the study, it was determined that the competence perceptions of preschool teacher candidates regarding the realization of game activities did not show a significant difference according to age; however, they showed a significant difference in favor of girls according to gender and a significant difference in favor of employment opportunity according to the reasons of preferring teaching.

Keywords: Teacher candidate, game activity, competence perception.


Detay

İÇERİK