Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2017  Sayı: 62  Alan: Halk Bilimi

Gultekin ERDAL, Kelime ERDAL
ÇOCUK KİTAPLARINDA NASRETTİN HOCA TİPLEMELERİ VE BİLİNÇALTI MESAJ
 
Nasrettin Hoca, Türk kültürünün önemli kişiliklerinden biridir. Yaşam tarzı, fikirleri, birey ve toplum görüşü ve mizah anlayışı ile Türk kültürü sınırlarını aşarak Türk mirası değerine yükselebilmiş bir kişiliktir. Öncelikle Anadolu, Orta Asya, Balkanlar ve Türk dünyasında birçok Nasrettin Hoca hikâyeleri, fıkraları ve tiplemeleri olduğu bilinmektedir. Tek bir kişilikten binlerce tiplemenin yaratılabildiği Nasrettin Hoca, aynı dönemlerde yaşamasa da aynı topraklardan yetişen Noel Baba ile kıyaslandığında hiç de hak etmediği bir ilgisizlikle karşı karşıyadır. Anadolu’nun bu iki efsanesinden biri olan Nasrettin Hoca tanıtımlarında, tiplemelerinde ve en önemlisi de kaynağı çocuk olan kitaplarda hedef kitleye tanıştırılmasında, nerede, nasıl ve neden hatalar yapıldığı araştırılmak zorundadır. Bu zorunluluk gereği bu çalışmada, Nasrettin Hoca’nın çocuklara tanıştırılma şekli ele alınarak, çocukların gözünde nasıl bir Nasrettin Hoca oluşturulduğu tespit edilmiştir. Nasrettin Hoca, Noel Baba’dan daha sempatik, daha sevecen, daha esprili ve dünya görüşünün daha gerçekçi olmasına karşın, çocuklar neden ilgisiz kalmıştır? Bu çalışma ile Nasrettin Hoca tiplemeleri de incelenmiş, her çizerin, yazarın veya araştırmacının kendine has bir Nasrettin Hoca yaratmaya çalışması ile çocukların birden fazla Nasrettin Hoca ile karşılaşmasının ne denli sorunlar yarattığı araştırılmıştır. Bu çalışmada, ilköğretim, lise ve üniversite öğrencileri üzerinde anketler uygulanarak, Nasrettin Hoca ile nasıl tanıştıkları, nasıl etkilendikleri, neler bildikleri ve Nasrettin Hoca’yı hangi ölçüde hatırlayabildikleri ortaya konmuştur. Nasrettin Hoca’nın her yaştan çocuk ve gençler arasında tanınmışlığını azaltan sebepler ortaya konarak, değerlendirmeler yapılmış ve sonuca varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Nasreddin Hoca, Noel Baba, tanıtım, tipleme, çocuk.


Nasrettin Hodja Children's Books The Types And The Subliminal Message
 
Nasreddin Hodja is one of the most important personalities of Turkish culture. With his life style, ideas, individual and society view, understanding of humor exceeded beyond the boundaries of Turkish culture and he is person that can progress in Turkish heritage. Many stories, jokes and typecasting of Nasreddin Hodja are known in firstly Anatolia, Central Asia, and the Balkans. When Nasreddin Hodja compared with Santa Clause, which they are grown up same place but in different time periods, is facing a lack of interest that is not deserved. Where, how, and why the mistake has been made should be investigated in publicity and introducing typecasting to the children of Nasreddin Hodja that is one of these two Anatolian legends. For this important reason, in this paper is investigated that how the Nasreddin Hodja image formed in the eyes of children considering of introduction style of Nasreddin Hodja to the children. And also, it is tried to find solution of this problem comparing with image of Santa Clause in the eyes of the children. Why the children became the less interested with Nasreddin Hodja although he is more sympathetic, more compassionate, more witty and having more realistic view of the world. With this study, typecasting of Nasreddin Hodja is investigated and researched problems of more than one Nasreddin Hodja typecasting created by every cartoonist, every author, and every researchers.

Keywords: Nasreddin Hodja, Santa Claus, publicity, typecasting, children


Detay

İÇERİK