Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2018  Sayı: 65  Alan: Halk Bilimi

Adem ESEN, M. Fevzi ESEN
ÇEVRE EĞİTİMİ VE BİLİNCİ ARAŞTIRMASI
 
Çevre konusunda kişisel ve toplumsal bilinç çevre eğitiminin verilmesiyle ilgilidir. Atıkların toplanması, değerlendirilmesi ve bertaraf edilmesi amacıyla tesisler kurulması, kurdurulması, işletilmesi veya işlettirilmesi ilçe ve büyükşehir belediyelerinin görevleridir. Dolayısıyla çevre eğitimi yerel yönetimlerin görevleri arasında yer alır. Çevre kirlenmesine karşı alınacak önlemlerde halkın katılımı çevre maliyetini de etkiler. İstanbul’da 382 kişiyle çevre eğitimi ve bilincini belirlemek üzere tarafımızdan 2015 yılı Mayıs ayında anket yapılmıştır. Çocuklukta edinilen alışkanlıklar ve eğitim yetişkinlik düzeyinde etkili olmaktadır. Ankete katılanların % 57’sinin çevre eğitimi almadığı belirlenmiştir. Dolayısıyla toplumda tüm kesimlere yönelik çevre eğitimi üzerinde durulmalıdır. Ankete katılanların % 89’u gürültü kirliliğini, % 83’2’si katı çöpleri, % 83’ü hava kirliliğini sırayla sorun olarak görmektedir. Yine ankete katılanların atık pil, eski eşya, atık yağ ve katı atık ayrıştırma sorularına verdikleri cevaplarda, bu maddelerde önemli katı atık yönetim sorunlarının olduğu ve tehlikeli ve kimyasal atık konularında da eğitim üzerinde durulması gerektiği anlaşılmaktadır. Ayrıca, çevre cezalarının yetersiz olduğu ve etkin olmadığı da görülmektedir. Ankete katılanlar çevreyi kirletenlerin cezalandırılması gerektiğine inanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Çevre Eğitimi, Çevre Bilinci, Yerel Yönetimler, Atık Yönetimi


Environmental Education and Awareness Survey
 
Personal and social awareness of environment is about education on the environment. The collection of waste, assessing and establishing plants for disposal, set up such are the operation or processing by the district and municipal duties. Therefore, environmental education is among the tasks of local governments. Public participation in the measures to be taken against pollution affects the environmental costs. In this study, in order to determine the environmental education and awareness in Istanbul, 382 people were interviewed in May, 2015. Habits and education acquired in childhood are effective in adulthood stage. It was determined that 57% of respondents did not take environmental education. Therefore, it should focus on environmental education for all segments of the society. It is seen that, 89% of respondents defines noise pollution as first, 83,2% defines solid waste as second, and 83% defines air pollution as third. However, respondents used batteries, old furniture, waste oil, and the response of solid waste decomposition question in this article, is of major waste management problem and it is understood that hazardous and chemical waste issues also need to focus on education. Besides, environmental penalties are insufficient and seems to be uneffective. However, respondents believe that polluters should be punished.

Keywords: Environmental Education, Environmental Awareness, Local Governments, Waste Management


Detay

İÇERİK