Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2018  Sayı: 65  Alan: Güzel Sanatlar - Sahne Sanatları

EZGİ TOKDİL
MODERNLİK DÜŞÜNCESİ VE ROMANTİZM AKIMI EKSENİNDE MR. TURNER FİLMİ ÜZERİNE YORUMBİLİMSEL BİR İNCELEME
 
Araştırmada; öncelikle yaşadığı dönemin bir sanatçısı olan William Turner'ın sanatı üzerinden Romantizm akımı, çağın yaşadığı gelişmeler ışığında modern toplumun temel değişkenleri ve modernlik düşüncesi ile modernizmin temel dinamikleri incelenmektedir. Ardından William Turner'ın dönemi ve sanatı üzerine bir inceleme yapılarak, yönetmenliğini Mike Leigh'ın üstlendiği, 2014 yapımı Mr. Turner isimli otobiyografik film üzerine analitik bir inceleme geliştirilmektedir. Bu araştırmanın amacını, döneminin temel paradigma değişimleri ile William Turner'ın yaşamını ve değişen dünya düzenine paralel insanın evreni algılama dinamiğinin değişimi sonucunda ortaya çıkan modernleşme süreçleri ve modern düşüncenin, dolayısıyla modern sanatın temel dinamiklerini ortaya koymak ve bu çerçeve içerisinde Mr. Turner filminin sanatsal ve toplumsal değerini, kültür tarihi içerisinde analiz etmek oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler: William Turner, Mike Leigh, Modernizm, Modernlik Düşüncesi, Romantizm


A HERMENEUTIC ANALYSIS ON THE MR TURNER FILM ON THE AXIS OF MODERNISTIC THOUGHT AND ROMANTICISM
 
In the research; primarily Romanticism Movement through the art of William Turner, an artist of the period he lived in, the fundamental variables of modern society in the light of the developments of the period and the idea of modernity and basic dynamics of modernism are examined. Then, with an examination of the period and art of William Turner, an analytical review on the 2014 autobiographical film by Mike Leigh “Mr.Turner” was developed. The aim of this research is to examine the basic paradigm shifts of the period, William Turner's life and the modernization processes that arise as a result of the changes in the human's perception of the universe parallel to the changing world order and thus to reveal the basic dynamics of modern thought, namely modern art, and artistic and social value of the film “Mr.Turner” in the history of culture in this respect.

Keywords: William Turner, Mike Leigh, Modernism, Modernity Thought, Romanticism


Detay

İÇERİK