Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2017  Sayı: 61  Alan: Turizm

Birgül AYDIN
KADINLARIN SERBEST ZAMAN DENEYİMLERİ
 
Bu çalışmanın amacı, serbest zaman kapsamında kadınların deneyimlerini ortaya koymaktır. Bu kapsamda, on kadın ile yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Araştırma verilerinin analizinde nitel araştırma yöntemlerinden biri olan betimsel analiz tekniğinden yararlanılmıştır. Analiz sonucunda kadınların serbest zaman deneyimlerinde kaçış, yenilik arayışı, sosyalleşme, öğrenme gibi unsurların etkili olduğu belirlenmiştir. Kadınların serbest zaman deneyimleri ise rahatlama, özgüvenli, mutlu, dinlenme, huzur bulma ve sıkıntı olarak belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: serbest zaman, kadın, deneyim


Women Leisure Experiences
 
The aim of this study is to determine leisure experiences of women. In this context, face-to-face interviews with ten women were conducted. In the analysis of research data, descriptive analysis technique, which is one of the qualitative research methods, was utilized. As a result of analysis, it was determined that factors such as escape, seeking for innovation, socialization, learning are influential in leisure experiences of women. Womens’ leisure experiences are determined as relaxation, self-reliance, happiness, rest, peace and distress.

Keywords: Leisure, women, experience


Detay

İÇERİK