Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2017  Sayı: 62  Alan: İşletme

Bilgin ŞENEL, Mine ŞENEL
SAĞLIK SEKTÖRÜNDE 360 DERECE PERFORMANS DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ UYGULAMALARI
 
Bu çalışmada insan kaynakları uygulamalarının güncel ve tartışmalı konularından biri olan 360 derece performans değerlendirme sistemi ayrıntılı olarak incelenmiş ve ampirik bir çalışma ile desteklenmiştir. Seçilen özel bir sağlık kuruluşunda, 360 derece performans değerlendirme ve geri bildirim sisteminin, değerlendirme sisteminde yer alan değerlendiriciler ile klasik amir değerlendirmelerinden farkı ve örgüte sağlayacağı avantajlar kapsamlı bir şekilde tartışılmıştır. Araştırma sonucunda sağlık çalışanlarının hangi yetkinliklerde başarılı olup, hangi yetkinliklerde geliştirilmesi gerektiği belirlenmiş, ayrıca, işgörenlerin kendi performanslarının dışarıdan nasıl algılandığını öğrenme fırsatı yaratılmıştır ve kişinin kendi değerlendirme puanları ile çalışma arkadaşlarının ve yatan hastaların puanları arasındaki farkı daha açık bir şekilde görmesi sağlanmıştır. Çalışmada en önemli sonuç, 360 Derece Performans Değerlendirme Sisteminin uygulanmasıyla ilgili bazı önemli ayrıntılar, uygulama esnasında ortaya çıkan sorunlar ve bu sorunların ortaya çıkma sebepleri ile ilgili bazı ayrıntıların da işletme yönetimince gözlemlenmesi fırsatı elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Performans değerlendirme, 360 derece performans değerlendirme, yönetsel yetkinlik


360 DEGREE PERFORMANCE EVALUATION METHOD APPLICATIONS AT HEALTH SECTOR
 
In this study, 360 degree performance evaluation which is one of the current and controversial subject of human resources applications was examined in detail and supported with an emprical study. we have discussed that differences between the 360 degree performance evaluation and feed back system and classical supervisor assessments and the benefits that these applications will provide at selected a private health institution. As a result of the research, it has been determined that health workers are successful at which competencies and which competencies should be developed. In addition, health worker have learned how their performance is perceived from outside and it is provided that they can see clearly the differences between their evaluation scores and their colleagues, inpatients evaluation scores. The most important result in the study was the opportunity to observed by manager that some important details about implementation of the 360 degree performance evaluation system, the problems that arise during implementation and reasons leading to these problems.

Keywords: Performance evaluation, 360 degree performance evaluation, managerial competence


Detay

İÇERİK