Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2017  Sayı: 61  Alan: Maliye

İmren PEKER, Erkan KILIÇER
VERGİ PLANLAMASI VE İŞLETMELERİ VERGİ PLANLAMASI YAPMAYA YÖNELTEBİLECEK UYGULAMALAR
 
Kamu hizmetlerinin finansmanında en önemli rolü üstlenen vergiler, faydasını maksimize etmeye çalışan mükellefler açısından bir yük oluşturmaktadır. Küreselleşme ve artan rekabet ortamında özellikle işletmeler, vergi yüklerini en aza indirmek için bazı stratejiler uygulayabilmektedirler. Bazı işletmeler yasal olmayan yöntemler kullanmakta, bazıları da vergi planlaması uygulamaları ile verginin yükünü azaltmaya çalışmaktadırlar. İşletmeler açısından saygınlığın ve kurumsallığın zedelenmemesi ve cezai herhangi bir durumla karşılaşılmaması önem arz etmektedir. Bu bağlamda, çalışmada, her işletme açısından yadsınamaz bir öneme sahip olan vergi planlamasının teorik çerçevesi ortaya konulmuş ve işletmeleri vergi planlaması yapmaya yöneltebilecek olan; vergi mevzuatının basitliği ve anlaşılırlığı, vergi idaresinin ve vergi denetiminin etkinliği, vergi cezalarının caydırıcılığı, muhasebe ve müşavirlik hizmetleri, kamu yönetiminin etkinliği, vergi ahlak ve bilinci, vergi aflarının azlığı ve mükellefe değer veren çağdaş ve etkin bir vergi sisteminin kurulması uygulamaları ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler: Vergi, Mükellef, Vergi Planlaması, Vergilendirme,İşletme


TAX PLANNING AND APPLICATIONS THAT MAY LEAD BUSINESSES TO TAX PLANNING
 
Taxes which play the most important role in the financing of public services is a burden for taxpayers trying to maximize their benefits. In the context of globalization and increasing competition, especially businesses can implement some strategies to minimize the tax burden. Some businesses use illegal methods, while the others are trying to reduce the burden of the tax with tax planning practices. It is an important situation in terms of businesses that there ise no impairment of respectability and institutionalism and absence of any penalties. In this context, in the study, the theoretical framework of tax planning which has an undeniable importance for every business has been put forward and the applications which may lead busınesses to tax plannıng are deal with; the simplicity and clarity of tax legislation, the effectiveness of tax administrations and tax auditing, the deterrence of tax penalties, accounting and consultancy services, the effectiveness of public administration, tax ethics and awareness, the lack of tax amnesty ve establishment of a contemporary and efficient tax system that values the taxpayer.

Keywords: Keywords: Tax, Taxpayer, Tax planning, Taxation, Business


Detay

İÇERİK