Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2017  Sayı: 60  Alan: Tarih

Sevda ÖZKAYA
XIX. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ’NİN “ORTADOĞU” TOPRAKLARINDAKİ NÜFUZ MÜCADELESİ VE MİLLİYETÇİLİĞİN ROLÜNE BİR ÖRNEK: ARABİ PAŞA AYAKLANMASINA İNGİLİZ MÜDAHALESİ
 
XIX. yüzyıl, Osmanlı toplumunun, aydınlarının ve devlet adamlarının yeni fikirleri tartıştıkları bir dönemdir. Bu fikirler arasında özellikle “Ortadoğu” ya yönelik politikalarımızı etkileyenleri ise İslamcılık ve Milliyetçiliktir. “Ortadoğu”, sınırları kesin olmayan bir bölgedir. Burada başta İngiltere olmak üzere Batılı devletlerin ideolojilere yaklaşımları da değişkenlik göstermiştir. Bölgede stratejik öneme haiz Mısır’da Osmanlı Devleti’nin hakimiyeti, bu yüzyılda uluslararası bir boyut kazanmıştır. Arabi Paşa meselesi, “Ortadoğu” da hem ideolojilerin araç olarak kullanılmasına hem de İngiltere’nin bölgeye yönelik değişken politikalarına önemli bir örnektir. Arabi Paşa milliyetçi bir söylem benimsemekle birlikte Osmanlı Devleti’ne bağlılığını dile getirmiştir. Hidiv’in Avrupa devletleri ile olan ilişkilerine karşı Osmanlı Devleti’ni uyarmıştır. Ancak sonuç Arabi Paşa’nın asi ilan edilmesi ve Mısır’ın işgali olmuştur.

Anahtar Kelimeler: Mısır, Milliyetçilik, İşgal, İngiltere, Arabi Paşa.


Ottoman Empire’s Power Campaign on Middle East in 19. Century and An Example For The Role of Nationalism: English Intervention to Arabi Pasha Riot
 
19. Century was an era in which Ottoman people, intelligentsia and statesmen were arguing new ideas. Pan-Islamism and Nationalism were especially effecting the Middle East Politics. Middle East is a zone that has no certain boundries. Here, western states’-especially England’s- approaches to the ideologies were showing variabilities. Ottoman State’s authority in Egypt-that had a strategical importance in the area- acquired an international dimension in that century. Arabi Pasha issue is an important example for both using the ideologies as a tool and also for variable politics of England over the region. Arabi Pasha had a nationalist rhetoric and also pointed out his loyalty to Ottoman State. He warned Ottoman State about the Khedive’s relations with the European States. But the result was that: Arabi Pasha was declared as a rebellious and Egypt was occupated.

Keywords: Egypt, Nationalism, Occupation, England, Arabi Pasha.


Detay

İÇERİK