Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2017  Sayı: 64  Alan: İşletme

Nesrin AKCA, Seda SÖNMEZ
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KREDİ KARTI KULLANIMINA İLİŞKİN TUTUMLARININ FİNANSAL İYİLİK HALİ ÜZERİNE ETKİSİ
 
Bu çalışmanın amacı, Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan tüm bölümlerin lisans programına devam etmekte olan 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin kredi kartı kullanımına ilişkin tutumu ve finansal iyilik hali arasındaki ilişkiyi ve kredi kartı kullanımının finansal iyilik hali üzerindeki etkisini saptamaktır. Ayrıca çalışmada lisans öğrencilerinin sosyo-demografik özelliklerine göre kredi kartı kullanımına ilişkin tutumu ve finansal iyilik halinde istatistiksel açıdan anlamlı bir fark olup olmadığı araştırılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Norvilitis, Szablicki ve Wilson (2003) tarafından geliştirilen ve Sunal (2012) tarafından Türkçeye uyarlanan “Finansal İyilik Hali Ölçeği” ve Hayhoe, Leach ve Turner (1999) tarafından geliştirilen ve Girginer, Çelik ve Uçkun (2008) tarafından Türkçeye uyarlanan “Kredi Kartı Tutum Ölçeği”nden yararlanılarak oluşturulan bir anket formu kullanılmıştır. 2014-2015 Öğretim Yılında gerçekleştirilen araştırmada örneklem seçilmemiş olup, evrenin tamamına ulaşılmaya çalışılmıştır ve toplam 301 (%89) kullanılabilir anket elde edilmiştir. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler, açıklayıcı faktör analizi, MANOVA, korelasyon analizi ve çoklu doğrusal regresyon analizi kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda öğrencilerin kredi kartı kullanımına ilişkin tutumlarının ve finansal iyilik hallerinin devam edilen bölüm ve kredi kartı kullanma durumuna göre istatistiksel açıdan anlamlı farklılık gösterdiği ancak cinsiyet, sınıf, gelir, aylık harcama ve aylık ödeme değişkenlerinin istatistiksel açısından anlamlı bir farklılık göstermediği bulunmuştur. Ayrıca çalışmada öğrencilerin kredi kartı kullanımına ilişkin tutumları ile finansal iyilik halleri arasında negatif yönlü anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Aynı zamanda kredi kartı kullanımının alt boyutu olan kavramsal boyutun finansal iyilik hali üzerinde olumlu bir etkisi olduğu bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Finansal iyilik hali, kredi kartı kullanımı, üniversite öğrencileri, borçluluk, regresyon analizi


The Effect on Financial Well-Being of Attitudes Regarding of Credit Card Usage of University Students
 
The purposes of this study are to determine the effect on financial wellbeing of credit card usage and the relationship between financial wellbeing and attitude of credit card usage of students that are attending 3rd and 4th grade of all undergraduate programs at Kırıkkale University Faculty of Health Sciences. Also in this study according to socio-demographic characteristics of undergraduate students, attitude of credit card usage and financial wellbeing was investigated whether or not a statistically significant difference. In research as a tool data collection was used a questionnaire composed from "Financial Well-Being Scale" developed by Norvilitis, Szablicki and Wilson (2003) and adapted to Turkish by Sunal (2012) and "Credit Card Attitudes Scale" developed by Hayhoe, Leach and Turner (1999) and adapted to Turkish by Girginer, Çelik and Uçkun (2008). The study conducted 2014-2015 Academic Year, the sample is not selected tried to reach the whole universe and a total of 301 (%89)usable responses were obtained. Descriptive statistical analysis, explanatory factor analysis, MANOVA, correlation analysis and multiple linear regression analysis was used to analyse the collected data. According to result of this study, there are statistically significant differences between students’ evaluations related to attitude of credit card usage and financial wellbeing by attending programs and status of credit card usage whereasgender, grade, income, monthly expenditure and monthly payment variables do not create a statistically significiant difference. Also in this study, a significant negative relationship between credit card usage and financial wellbeing were determined. At the same time, the conceptual dimension as a sub-dimension of credit card usage was found to have a positive effect on financial well-being.

Keywords: Financial well being, credit card usage, university students, debtness, regression analysis


Detay

İÇERİK