Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2017  Sayı: 63  Alan: Sosyoloji

Mustafa ÇALIŞKAN, Yunus MENCİK
POLİSLERİN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN UMUTSUZLUK DÜZEYLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
 
Bu çalışmanın amacı, polislerin umutsuzluk düzeylerini belirleyerek bazı demografik (cinsiyet, yaş, medeni durum, meslekteki toplam çalışma süresi, çalışılan bölge) değişkenler açısından farklılaşıp farklılaşmadığını ortaya koymaktır. Araştırmanın evrenini emniyet genel müdürlüğünde görevli polislerin tamamı oluşturmaktadır. Bu bağlamda örneklem kitle seçilmemiştir. Ölçme araçları olarak, kişisel bilgi formu, Beck Umutsuzluk Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin analizinde, bağımsız örneklem t testi, varyans analizi, korelasyon analizi kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgularına göre; Yaş değişkeni ile umutsuzluğun alt boyutlarından “gelecek duygular” alt boyutu ve gelecekten beklenti” alt boyutu arasında anlamlı düzeyde ilişkinin varlığı tespit edilmiştir. Bu tespite göre; 34-42 yaş arasındakilerin geleceğe dair umutları ve gelecekten beklenti düzeyleri 20-25 yaş arasındakilere göre daha düşüktür. Bunun dışında cinsiyet, medeni durum, meslekteki toplam çalışma süresi ve çalışılan bölge değişkeninin umutsuzluk alt boyutları arasında anlamlı derecede bir ilişki saptanmamıştır.

Anahtar Kelimeler: Polis, Umutsuzluk, Beck Umutsuzluk Ölçeği


A SURVEY TO DETERMINE THE LEVELS OF HOPELESSNESS OF POLICEMEN IN TERMS OF DEMOGRAPHIC VARIABLES
 
The purpose of this survey is to determine the levels of hopelessness of policemen and to find out if some demographic variables (gender, age, marital status, total working hour, working area) can change results. The survey will be implemented on policemen in charge at Security General Directorate. In this sense, a specific sample group has not been chosen. Methods of measurement are personal information form and Beck Hopelessness Scale. In analysing the datas in survey, independent samples t-test, variance analysis and correlation analysis has been used. In accordance with findings in survey, a correlation has been determined on a significance level from subdimensions of age and hoplessness to subdimensions of futuristic emotions and expectations. With regard to this detection, the levels of futuristic hopes and expectations of those who are in their 34-42 are lower than of those who are in their 20-25. Apart from that, a correlation between the variables in gender, age, marital status, total working hour, working area and the subdimensions of hopelessness has not been determined.

Keywords: Policemen, Hopelessness, Beck Hopelessness Scale.


Detay

İÇERİK