Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2017  Sayı: 61  Alan: Turizm

Esin AYSEN, Filiz Özlem ÇETİNKAYA, Azize HASSAN
NOSTALJİYE AÇILAN BİR KAPI: ALTINKÖY
 
Değişimin ve belirsizliğin yarattığı kaotik ortam, kişilerin bilgi ve becerilerini kaybetmelerine sebep olmaktadır. Kişilere yaşam pratiği kazandıran ritüellerin, değerlerin ve teknolojilerin yok oluşu travmalara ve kimlik kayıplarına yol açmaktadır. Böyle kopuşlar, kişilerde iyi bildikleri mekanlara, eşyalara ve anılara sarılma ihtiyacını ve nostalji duygusunu harekete geçirmektedir. Bu çalışmada Altınköy Açık Hava Müzesi projesi ile canlandırılmış ve toplu nostaljinin bir örneğini oluşturabilecek Altınköy, örnek olay incelemesi kapsamında ele alınmıştır. Araştırmada yarı yapılandırılmış mülakat yöntemine uygun açık uçlu sorulardan oluşan bir görüşme formu kullanılmıştır. Bu kapsamda projenin yürütüldüğü Altındağ Belediyesi’nden Belediye Başkan Yardımcısı, Altınköy Müze Müdürü ve projede yer alan/çalışan kimseler (Ziraat Mühendisi, Etkinlik Yürütücüsü ve Müze Sorumlusu) ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak, Altınköy birçok turizm çeşidine cevap verecek potansiyele sahiptir. Resmi bir açılış töreni yapılmaması nedeniyle tanıtım faaliyetlerine başlanılmamış ve bu nedenle henüz turizm burada görünür hale gelmemiştir. Tanıtıma dönük çalışmalara başlanmamış olmasına rağmen ağızdan ağıza duyurulma sonucunda 73.000’e yakın ziyaretçiyi ağırlamıştır. Eski zamanlara ilişkin köy hayatının anımsatıldığı ve yer yer canlandırıldığı bu müze köyde, tarım ve hayvancılık faaliyetleri geleneksel yöntemlerle sürdürülmekte, doğal ürünler yetiştirilmekte ve ziyaretçilerin bu ürünlerden satın almasına da olanak verilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Nostalji, nostalji pazarlama, nostalji turizmi, açık hava köy müzesi, Altınköy.


THE DOOR OPENED TO NOSTALGIA: GOLDEN VILLAGE
 
The chaotic situation raises due to transition and insecurity causes that individuals lose their knowledge and abilities. Degeneration of rituals, values and technologies getting practise of life to people is the cause of traumas and depersonalizations. Gaps like these trigger the sense of nostalgia and the necessity of finding consolation to best-known places, goods and memories. In this study Altınköy which is implemented by the Project of Altınköy Open Air Museum and an example of collective nostalgia is reviewed as a case study. A survey form with open-ended questions being appropriate to the method of semi structured interview is used in the study. In this context researchers interviewed with the Deputy Mayor of Altınköy Municipality, the head of Museum and those authorised of the Project such as the Agricultural Engineer, the Organizer of Entertainment and the person in charge of the museum. As a result Altınköy has a favorable capacity for different kinds of tourism. The fact that inauguration hasn’t been occurred yet, there hasn’t been much activity and tourism has still been in its infancy there. Although activities of publicity haven’t been begun yet, Altınköy Open Air Museum was visited almost by 73.000 tourists. In this museum where is reminded of a village life, agriculture and livestock activities are sustained with traditional methods, natural products are cultivated and allowed visitors to buy these products as well.

Keywords: Nostalgia, marketing of nostalgia, nostalgia tourism, open air village museum, Altınköy


Detay

İÇERİK