Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2017  Sayı: 63  Alan: Eğitim

Muhammed YILDIZ
DEĞERLER EĞİTİMİ GRUP REHBERLİĞİNİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AHLAKİ GELİŞİM DÜZEYLERİNE ETKİSİ
 
Araştırmanın amacı değerler eğitimi grup rehberliğinin üniversite öğrencilerinin ahlaki gelişim düzeylerine etkisini incelemektir. Çeşitli fakültelerde öğrenim gören 137 öğrenciye “Profesyoneller için Ahlaki Gelişim Ölçeği” uygulandı. Öğrencilerden gönüllü olan 24’ü araştırmaya katıldı. Aritmetik ortalamaları ve standart sapmaları benzer iki grup oluşturuldu. 12 öğrenci deney grubuna eklendi. 12 öğrenci kontrol grubuna eklendi. Deney grubunda bulunan öğrencilere 6 hafta değerler eğitimi grup rehberliği programı uygulandı. Grup rehberliği çalışması bitiminde tekrar “Profesyoneller için Ahlaki Gelişim Ölçeği” uygulandı. Araştırmanın sonuçları değerler eğitimi grup rehberliğinin üniversite öğrencilerinin ahlaki gelişim düzeylerini anlamlı bir biçimde artırdığını ortaya koydu. Araştırmanın bulgularına göre, değerler eğitimi, üniversite öğrencilerinde ahlaki gelişim düzeyinin artması için bir yöntem olarak kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Ahlaki gelişim, Değerler Eğitimi, Grup Rehberliği


THE EFFECTS OF VALUE EDUCATİON GROUP GUİDANCE ON MORAL DEVELOPMENT LEVELS OF UNİVERSİTY STUDENTS
 
The aim of the study is to examine the effects of value education group guidance on moral development levels of university students. “Moral Development Scale for Professionals” was implemented for 137 students in various faculties. He participated in the survey of 24 volunteer students. Two groups, similar to arithmetic mean and standard deviation, were constructed. 12 students were added to the experimental group. 12 students were added to the control group. The students in the experimental group were given the 6 weeks value education group guidance program. At the end of the group guidance study, the “Moral Developmental Scale for Professionals” was applied again. The results of the study showed that the value education group guidance significantly increased the level of moral development of university students. According to the findings of the research, values education can be used as a method to increase the level of moral development in university students.

Keywords: Moral Development, Value Education, Group Guidance


Detay

İÇERİK