Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2017  Sayı: 62  Alan: Türk Dili ve Edebiyatı

Hüseyin DOĞRAMACIOĞLU
HALİDE EDİP ADIVAR’IN EĞİTİM VE ÖĞRETİM İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ
 
Halide Edip Adıvar, gerek Millî Mücadele yıllarında ve gerekse Cumhuriyetin ilanından sonra o günkü ismiyle talim ve terbiye diye adlandırılan eğitim öğretimle ilgili görüşlerini kitaplaştırmış ve burada Batılı yazarlardan esinlenerek birtakım tezler öne sürmüştür. Bu öne sürdüğü eğitim öğretim ile ilgili tezleri bugün hâlâ devam eden bazı eğitim öğretim ile ilgili sorunlara da ışık tutabilecek düşünceler içermektedir. Halide Edip’in bu çalışması Osmanlı harfleriyle basılıp yayınlandığından o günkü şartlarda okunmuş ama günümüzde modern araştırmalara kaynaklık edebilecek düşünceleri ihtiva etmesine rağmen pek okunup üzerinde çalışılmamıştır. Eserin günümüze kadar Latin harfli günümüz Türkçesine çevrilmemiş olması hem Türk edebiyatı hem de eğitim öğretim açısından büyük bir kayıp olarak değerlendirilebilir. Ancak şunu da ifade etmek gerekir ki Halide Edip’in iddia ettiği bazı düşünceleri günümüzde geçerliğiniyitirmiş ve yerini modern tekniklere bırakmıştır. Bu çalışma ve yazarın eseri üzerinde yapılacak daha kapsamlı bir çalışma ile bu düşünceler ayıklanıp eğitim öğretim faaliyetlerini geliştirecek ve günümüze ışık tutacak orijinal düşünceler ortaya çıkarılabilir. Bu durumda geçmişten günümüze eğitim öğretimin müzmin problemleri ortaya çıkarılıp bu sorunlar üzerine daha kapsamlı çalışmalar yapılabilir ve çeşitli istatistiksel sonuçlar çıkarılabilir. Sıraladığımız bu yapılması gerekenler bu çalışmanın boyutlarını aşan ve kitaplaştırılması gereken atılacak adımları ortaya koymaktadır. Bu sınırlı çalışma yapılacak bu çalışmanın ancak bir prototipini oluşturabilir.

Anahtar Kelimeler: Eğitim Öğretim, Halide Edip Adıvar, Eğitim Modeli ve Sorunları


HALİDE EDİP ADIVAR’S OPINIONS ON THE EDUCATION AND TRAINING
 
Halide Edip Adıvar, published his book on education and training, called Talim ve Terbiye in the years of the National Struggle and after the declaration of the Republic and she has come up with some theses inspired by Western writers.Her thesis on education and training containsbright ideas to the problems of some education and training that are still going on today. This study by Halide Edip had read on that day's conditions for printed and published in Ottoman letters, but it has not been studied on todayalthough it includes the thoughts that can be sourced from modern research.It can be considered a major lossboth in terms of Turkish literature and education for the work has not been translated into contemporary Turkic with Latin alphabets. However, it should also be stated that some ideas claimed by Halide Edip has lost its validity today and left the place with modern techniques.These ideas can be edited and improved the educational activities and this work can reveal the original thoughts that illuminate the day with a more comprehensive study of this work.In this case, the past and today's chronic education problemscan be detect and more comprehensive studies on these problems can be made, various statistical conclusions can be drawn.These things to do that I sort exceed the dimensions of this work and put forth the work to be done. This limited work can only create a prototype of what needs to be done.

Keywords: Education, Halide Edip Adıvar, Education Models and Problems


Detay

İÇERİK