Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2017  Sayı: 61  Alan: Tarih

Abdullah ÖZDAĞ, Tekin ÖNAL
KOSOVA SORUNU VE KOSOVA’NIN BAĞIMSIZLIK SÜRECİ
 
Tarih boyunca Balkan coğrafyası birçok millete ev sahipliği yapmıştır. Bu ise zengin bir kültür havzasının oluşmasına neden olmuştur. Diğer yandan balkanların çok uluslu yapısı birtakım anlaşmazlıkların da oluşmasına neden olmuştur. Tarihsel olarak çok eskilere dayanan Kosova sorunu uluslararası toplumun gündemine 1990’lı yıllarda gelmiştir. Yugoslavya Federasyonu’nun parçalanmasıyla Arnavutlar ve Sırplar arasında Kosova üzerindeki hâkimiyet mücadelesi derinleşmiş, iki ulus arasında şiddetli mücadelelere neden olmuştur. Giderek artan Sırp milliyetçiliği Miloseviç’in ulusal bir lider olarak çıkmasına neden olmuştur. Arnavutlar ve Sırplar arasındaki şiddetli çatışmaları engellemek amacıyla BM ve NATO’ya bağlı güçlerin nihai müdahalesi 24 Mart 1999 tarihinde olmuştur. NATO barış gücünün bölgede konuşlanması Kosova Sorunu’nu önemli ölçüde bitirmiştir. Tüm bu olayların ardından Kosova 2008’de bağımsızlığını ilan etmiş, günümüzde dünyadaki birçok devlet tarafından tanınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Balkanlar, Kosova, Arnavut, Sırp, NATO


Kosovo Issue And Kosovo's Independence Process
 
Throughout history the Balkans has hosted many nations. In addition, it has led to the formation of a rich culture basin. On the other hand, the multinational nature of the Balkans has been the cause of some disagreement. Historically, the Kosovo issue dating back to very old has become the international community's agenda in the 1990s. The struggle for dominance over Kosovo between Albanians and Serbs has intensified after the disintegration of Yugoslavia, has led to fierce fighting between the two nations. Increasingly, Serb nationalism has led to Milosevic's emergence as a national leader. Final intervention of the UN and NATO In order to prevent violent conflict between Albanians and Serbs has been on 24 March 1999. The deployment of NATO peacekeeping force in Kosovo has overcome a significant problem. Kosovo declared itself independence in 2008 after the events, has been recognized by many states nowadays.

Keywords: The Balkans, Kosovo, Albanian, Serbian, NATO


Detay

İÇERİK