Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2017  Sayı: 61  Alan: İletişim

Basti ALİYEVA
İKT-NIN AZƏRBAYCAN TƏHSIL SISTEMINDƏ TƏTBIQI: QANUNI BAZA, HƏYATA KEÇIRILƏN LAYIHƏLƏR VƏ PROQRAMLAR
 
Təhsil sistemində informasiya kommunikasiya texnologiyalarının tətbiq edilməsi zamanın tələbidir. Bu həqəqət artıq hamı tərəfindən qəbul edilir. Bu mənada, son illərdə Azərbaycan təhsil sistemində informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının tətbiq edilməsinə xüsüsi önəm verilir və bu sahədə qəbul olunan dövlət proqramları çərçivəsində müxtəlif islahatlar həyata keçirilir. Məqalədə aparılan islahatlar ətraflı şəkildə araşdırılmış və əldə olunan nəticələr öz əksini tapmışdır.

Anahtar Kelimeler: Azərbaycan, İKT , İnformasiya , Milli İnformasiya Cəmiyyəti, Milli Strategiya


The application of ICT in education system of Azerbaijan: legal framework, projects and programs
 
The requirement of the use of information and communication technologies in the education system. It is now universally accepted həqəqət. In this sense, the education system in recent years, special attention is given to the application of information and communication technologies and the various reforms carried out in the framework of state programs. Thoroughly investigated and the results of the reforms carried out in the article reflected.

Keywords: Azerbaijan, ICT, Information, National Information Society, the National Strategy


Detay

İÇERİK