Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2017  Sayı: 60  Alan: İşletme

Elif Betül YALÇI, Nevin ALTUĞ, Yasemin KOLDERE AKIN
TÜKETİCİLERİN SOSYAL SORUMLULUK BİLİNCİ DOĞRULTUSUNDA TERSİNE LOJİSTİĞE BAKIŞ AÇILARI
 
Son yıllarda artan çevresel problemler idareciler ile birlikte toplumun diğer kesimleri için de önemli konulardan biridir. Sosyal çevrenin baskısı, kıt kaynakların kullanımını verimli hale getirme çabası ve artan müşteri beklentileri tersine lojistik faaliyetlerinin işletmelerin gündeminde öneminin artmasını sağlamıştır. İşletmelerin gösterdikleri sosyal sorumluluk faaliyetleri, çevreye karşı duyarlı olma, kaynakları verimli kullanma isteklerinin yanı sıra tüketicilere firma imajı hakkında olumlu düşünceler kazandırmayı da amaçlamaktadır. İşletmeler sosyal sorumluluk üzerinde yaptıkları çalışmalara tüketicilerin nasıl tepki verdiklerini analiz etmek istemektedirler. Yapılan bu çalışmada Edirne ilinde yaşayan tüketiciler üzerinde bir alan çalışması yapılmıştır. Yapılan alan çalışması sonucunda elde edilen verilerden yararlanılarak, tüketicilerin sosyal sorumluluk bilinci doğrultusunda tersine lojistiğe bakış açıları analiz edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Lojistik, Tersine Lojistik, Sosyal Sorumluluk, Çevre, Tüketici Bilinci.


THE VİEWPOİNTS OF CONSUMERS TO REVERSE LOGISTICS IN ACCORDANCE WITH SOCIAL RESPONSIBILITY AWARENESS
 
Recently growing environmental problems are one of the key issues for authorities and the other parts of society. The pressure of social environment, efforts to make efficient use of scarce resources and increasing consumer expectations enable to increase importance of reverse logistics activities on the agenda of business. Social responsibility activities of companies that show their demand to use resources efficiently and being sensitive to environment also aims to bring positive thoughts about company’s image. Firms are willing to analyze how customers react to studies on social responsibility. In this study, we make a field work on consumers living in Edirne province. Using the data acquired from the results of field work, in accordance with sense of social responsibility of consumers, the viewpoint to reverse logistics has been analyzed.

Keywords: Logistic, Reverse Logistics, Social Responsibility, Environment, Consumer Awareness.


Detay

İÇERİK