Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2017  Sayı: 63  Alan: İşletme

Keziban AVCI, Umut BEYLİK, Güven BEKTEMÜR
VAKA BAŞINA ÖDEME YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANELERİ ÜZERİNE BİR GERİ ÖDEME SİMÜLASYONU
 
Bu çalışma, Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) paket fiyatları ile Tanı İlişkili Gruplar (TİG) bağıl değerleri dikkate alınarak oluşturulacak sanal bir global bütçe üzerinden açık ve laparoskopik kolesistektomi vakaları için iki farklı hastaneye yapılacak geri ödeme miktarlarını belirlemek ve politika belirleyicilere ve geri ödeme kurumuna finansal planlamada katkı sağlamak amacıyla yapılmıştır. Ankara’da bulunan iki kamu eğitim ve araştırma hastanesinin 2013 yılına ait kolesistektomi vakalarının tamamı (n=2286) çalışma kapsamına alınmıştır. Hastaneler, vakaların demografik özellikleri ve oluşturulan sanal global bütçeden her bir vaka için SUT ve TİG’e göre alacakları geri ödeme miktarı açısından incelenmiştir. Kolesistektomi vakalarının kadınlarda erkeklere göre yaklaşık 3 kat daha fazla görüldüğü, ortalama yaşın 50,5 olduğu, vakaların büyük oranda şifa ile taburcu edildiği ve hastanede kalış sürelerinin işlemin açık ya da kapalı yapılmasına göre farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Ayrıca, laparoskopik kolesistektomi ameliyatı için yapılan geri ödeme SUT’ta daha yüksek iken, TİG’de açık cerrahi kolesistektomi ameliyatının fiyatının daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Aynı vaka olmalarına rağmen SUT paket fiyatları ile TİG bağıl değerleri arasındaki farklılıklar her iki yöntem bakımından hastanelerin farklı miktarda geri ödeme almaları ile sonuçlanmıştır. Buna göre, hastanelere yapılan SUT ve TİG geri ödeme miktarlarının farklılığındaki temel faktörün kaynak dağıtımına esas olan “SUT paket fiyatları” ile “TİG bağıl değeri”nin belirlenme yönteminden kaynaklandığı sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Vaka başına ödeme, Tanı ilişkili gruplar, Sağlık uygulama tebliği


COMPARISON OF PAYMENT BY CASES METHODS: A SIMULATION OF REPAYMENT ON PUBLIC RESEARCH AND TRAINING HOSPITALS
 
This study was conducted in order to determine the amount of repayment for two different hospitals for open and laparoscopic cholecystectomy cases through a virtual global budget which will be formed by taking into account the Healthcare Implementation Notification system (HIN) bundle pricing (Fee For Service Schedule of the Social Security Institute) with the Diagnostic Related Groups (DRG) relative value and to contribute to the financial planning of the policy makers and also the social security institution. All the cholecystectomy surgeries (n=2286) that were performed in two different public research and training hospitals in Ankara in 2013 were included in this study. Hospitals were investigated according to demographic characteristics of cases and the amount of repayment by using HINS or DRG for each cases from a created virtual global budget. It was found that cholecystectomy cases were approximately 3 times more common in females than males, the mean age was 50.5 years, most of cases were discharged with healing and the length of stay in the hospital varied depending on whether the procedure was open or laparoscopic. In addition, it was found that the reimbursement for open cholecystectomy surgery by DRG was higher while the reimbursement by HINS for laparoscopic cholecystectomy surgery was higher. Altough they were the same case, the differences between HINS bundle prices and DRG relative values resulted in different amounts of hospital reimbursement for both methods. Accordingly, the main factor in the difference in HINS (SUT) and DRG reimbursement amounts made to hospitals is the result of the both “HINS bundle prices” and the method of determining “DRG (TİG) relative value” which are the basis for resource allocation.

Keywords: Payment by cases, Diagnostic related groups, Healthcare ımplementation notification system


Detay

İÇERİK