Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2017  Sayı: 61  Alan: Uluslararası İlişkiler

Elşen MEMMEDLİ
AZERBAYCAN-AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİNDE ENERJİ FAKTÖRÜ
 
Stratejik enerji kaynaklarına sahip olan Azerbaycan ve özellikle Hazar Havzası Avrupa Birliği’nin ulusal güvenlikle eş değer tutduğu enerji arz güvenliğinin sağlanması açısından jeopolitik kilit konuma sahip olan alternatif bir coğrafi mekandır. Bu bölge, aynı zamanda Avrupa Birliği’nin enerji ithalatı bakımından Rusya’ya olan aşırı bağımlılığının ortadan kaldırılması için alternatif taşıma güzergahı özelliğini de bulundurmaktadır. Bağımsızlığını tekrar kazandıktan sonra Azerbaycan’ın siyasi ve ekonomik ilişkilerinin geliştiridiği küresel güç merkezlerinden biride Avrupa Birliğidir. Bağımısızlığının ilk yıllarında Azerbaycan’da siyasi ve ekonomik istikrarsızlık yaşanmaktaydı. Bu istikrarsızlığı giderilmesinde Avrupa Birliği ile ilişkilerin geliştirilmesine daha çok ihtiyaç duyulmuştur. Özellikle AB ve Azerbaycan arasındaki ilişkiler TASİC, TRACECA, İNOGATE ve ECHO gibi programları çerçevesinde geliştirilmiştir. Azerbaycan-AB ilişkilerinin geliştirilmesinde en önemli neden Azerbaycan’ın sahip olduğu enerji kaynaklarıdır. Şöyle ki, AB enerji guvenliğini sağlamak için Rusya olan bağımlılığını azlatmaya ve kaynak çeşitlendirmesine gitmekdedir. Bu nedenlede AB Azerbaycan ile olan enerji işbirliğine önem vermektedir. Bu çalışmanın temel amacı, Azerbaycan’ın enerji potansiyelini ortaya koyarak, bu aktörün AB’nin enerji güvenliğinin sağlanmasına etkisini araştırmaktır.

Anahtar Kelimeler: Enerji, Enerji Güvenliği, Dış Politika.


The Energy Factor in Azerbaijan-European Union Relations
 
Azerbaijan, which has a strategic energy sources and especially the Caspian Basin is alternative venue that has a geographic geopolitical lock position that in terms of ensuring the national security of the European Union to hold the equal to energy supply security. This region has also an alternative transport route feature in terms of the EU's energy imports for the elimination of excessive dependence on Russia. After regaining independence, one of the global power centers, which Azerbaijan has evolved its political and economic relations with, was the European Union. Political and economic instability was dominating in Azerbaijan throughout the first years of its sovereignty. Development of relations with the European Union was needed vastly in order to overcome this situation. In particular, relations between the EU and Azerbaijan have been improved within the framework of programs, such as TASIC, TRACECA, INOGATE and ECHO. The most essential reason for the advancement of Azerbaijan-EU relations is the energy resources that Azerbaijan has. That is, the EU is going to reduce dependence from Russia, as well as diversify its resources so that to provide energy security. Therefore, the EU attaches importance to energy cooperation with Azerbaijan.The main purpose of this study is investigate the effect of these actors to ensure the European Union's energy security by proving the energy potential of Azerbaijan.

Keywords: Energy, Energy Security, Foreign Policy


Detay

İÇERİK