Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2017  Sayı: 61  Alan: Eğitim

Kelime ERDAL
ÇOCUK KİTAPLARINDA BABA MODELLERİ
 
Geleneksel aile yapısında dışarıda çalışan, ailenin geçimini üstlenen, kural koyan ve uygulayan, çocuğunu uzaktan seven baba modeline sık rastlanmaktaydı. Anne ise genellikle dışarıda çalışmıyordu ve evde çocuğunun bakımını üstlenmişti. Toplumumuzda çalışan annelerin sayısının artması sebebiyle babanın aile içindeki rolü değişime uğramıştır. Günümüzde çocuk eğitiminde anneler kadar babaların da önemi vardır ve olmalıdır. İyi bir baba modeli çocuğa sosyal etkileşim, özgüven, kendi kendini disipline etme gibi kişilik özellikleri kazandırır. Okul başarısının yüksek ya da düşük olması da baba modelinin çocuğun hayatındaki yeri ile bağlantılı olabilir. Babanın çocuğuna zaman ayırması, onunla konuşması, kitap okuması, olaylar hakkında fikrini sorması, oyunlarında ona eşlik etmesi ve çocuğa sevgisini hissettirmesi, çocuğun zeka gelişiminde çok önemlidir. Baba ile sağlıklı ilişki kuramayan, babasından sevgi ve ilgi görmeyen çocuğun kendisiyle barışık, okulda başarılı olması, arkadaşlarıyla ilişkilerinde uyumlu ve sosyal davranışlar sergilemesi de çok zordur. Eksik bir baba modeli özellikle erkek çocuklar için cinsel kimlik karmaşasına yol açabilmektedir. Çocuk kitaplarına baba modeli açısından bakıldığında, baba modelinin çok fazla yer almadığı görülmektedir. Özellikle çocuk eğitiminin yoğun olarak vurgulandığı okul öncesi dönem kitaplarında anne çocukla ilgilenen tek kişidir neredeyse. Babanın kahraman olarak yer aldığı kitaplarda baba çok fazla yer tutmasa da çocuklar üzerinde etkisi çok fazladır. Çocukla ilgili kararlarda son sözü söyleyen babadır. Babanın herhangi bir nedenle çocuğun hayatında yer almaması çocukları olumsuz etkilemektedir. Araştırmada, çeşitli yaş düzeyleri için yazılmış çocuk kitapları seçilmiş, bunlarda yer alan baba modelleri incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Çocuk kitapları, baba, çocuk, eğitim, çocuk eğitimi


Father Models in Children’s Book
 
In traditional family form, a father model who works outside, earns money, sets up rules and put them into practice, loves his child from far away could be often seen. Generally, mother didn’t used to work outside and used to undertake child care. Because of the rise in the number of working mothers, the role of father in family has changed. Today, fathers are as important as mothers in child’s education and they must be. A good father role make the child gain the characteristics of having social interaction, self-reliance, self-discipline. Child’s success at school can also be related to the place of father model in child’s life. Father’s sparing time to his child, talking with the child, reading book to him or her, asking the child’s ideas about events, accompanying him or her in plays and let the child feel his love are important in child’s intelligence development. It is hard for a child who cannot have a good relationship with his or her father and who isn’t exposed to love and care from his father to be at peace with himself or herself, to be successful at school, to be in accordance with friends and to show social behaviors. A deficient father model may cause sexual identity disorder especially in boys. Examining children’s books in terms of father model, a father model is not majorly seen. Especially preschool books in which child education is intensely emphasized, mother is nearly the only person who takes care of the child. In books which present father as a hero, though not hardly emphasized, the father role has a major effect on children. Father has final word for the decisions about the child. Father’s not involving in child’s life for any reason affects children negatively. In the study, children’s books written for various ages are chosen and the father models in these books are examined.

Keywords: Key Words: Children's books, father, child, education, child education


Detay

İÇERİK