Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2017  Sayı: 62  Alan: İşletme

Ömer YAZAN
1914 YILINDA OSMANLI JANDARMA TEŞKİLATINDA MUHASEBE UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR İNCELEME
 
1914’te Osmanlı İmparatorluğu’nun jandarma alay, tabur ve bölüklerinde hesap memurlarının seçimi, görevlendirilmeleri ve terfi işlemleri için bir nizamname hazırlanmıştır. Aynı yıl jandarma personelinin maaşları ve maaş kesintilerine yönelik muhasebe işlemlerini düzenleyen bir talimatname yayınlanmıştır. Bu çalışmada ilgili nizamname ve talimatname içerik açısından değerlendirilmiştir. Özellikle talimatnamede bahsedilen muhasebe işlemleri, hesaplar ve belgeler ayrıntılı olarak incelenmiştir. Bu sayede Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminde Jandarma Teşkilatı’nın muhasebe işlemlerine yönelik bir fikir verilmesi amaçlanmıştır. Osmanlı askeri muhasebe uygulamaları özellikle de Osmanlı Jandarma Teşkilatı’nın muhasebe uygulamaları yeterince incelenmemiştir. Bu sebeple çalışma alanına bir katkı sağlama iddiasındadır.

Anahtar Kelimeler: Jandarma Teşkilatı, Askeri Muhasebe, Askeri Hesap Memurları, Maaş Ödemeleri, Maaş Kesintileri


A REVIEW ON ACCOUNTING PRACTICES OF OTTOMAN GENDARMERIE IN THE YEAR OF 1914
 
In 1914 a regulation had been prepared for selection, tasking and promotion processes of the accountants in gendarmerie regiments, battalions and troops of Ottoman Empire. In the same year, a by-law regulating the accounting transactions for gendarmerie personnel’s salaries and payroll deductions, had been published. In this study, related regulation and by-law have being evaluated contextually. Especially accounting practices, accounts and documents having been mentioned in by-law, have been examined in detail. Thus, it is aimed to give an opinion for Gendarmerie’s accounting transactions in the last period of Ottoman Empire. Ottoman military accounting practices, especially Ottoman Gendarmerie’s accounting practices, haven’t been examined sufficiently. Therefore this study asserts to provide a contribution to its field.

Keywords: Gendarmerie, Military Accounting, Military Accountants, Salary Payments, Payroll Deductions


Detay

İÇERİK