Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2017  Sayı: 61  Alan: Turizm

Zafer BUZCU
MEDİKAL TURİSTLERİN İNTERNET ÜZERİNDEN YAPMIŞ OLDUKLARI DEĞERLENDİRMELERİN İNCELENMESİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
 
Medikal turizm son yıllarda tüm dünyada önemi artan bir turizm çeşididir. Gelişmiş ülkelerde tedavi fiyatlarının yüksek olması, tedavi için bekleme süresinin fazla olması, sigorta şirketlerinin birçok tedavi türünü karşılamaması gibi sebepler insanları yurt dışı tedavi imkanlarını araştırmaya yönlendirmiştir. Bu araştırmaları yapmak ve tedavi olunacak destinasyonu seçmek için en etkili araçlardan birisi internettir. İnternet üzerinden sağlanan bilgiler, daha önceden o destinasyonda tedavi görmüş medikal turistlerin deneyimlerini, görüşlerini ve yorumlarını içeren sayfalar vb. birçok turiste yurt dışı tedavi imkanlarının durumu hakkında bilgi sunarken sağlık kuruluşunun ve destinasyonun seçimi açısından da büyük bir önem arz etmektedir. Bu motivasyonla dünya genelinde birçok medikal turistin Türkiye’deki sağlık kuruluşları için yaptıkları yorum ve deneyimlerini içeren bir internet sitesi incelenerek mevcut yorumlara içerik analizi uygulanmıştır. Bu yolla medikal turistlerin Türkiye’deki sağlık kuruluşlarına yönelik olarak görüşlerinin ortaya çıkarılması hedeflenmiştir. Türkiye’deki sağlık kuruluşlarına yönelik olarak 12 ülkeden 134 medikal turistin yapmış olduğu yorumlar ve paylaştıkları deneyimlere göre yapılan içerik analizine göre Türkiye’deki sağlık kuruluşlarının doktorlarının yetkinliği, sağlık personelinin tecrübesi ve tedavi hizmetlerinin kalitesi konusu ilk üç sırada yer alarak en fazla vurgu yapılan hususlar olmuştur. Ayrıca alınan tedavi sonrası, birçok medikal turistin Türkiye’yi önerdiği gözlemlenmiştir. Türkiye’deki sağlık kuruluşları için yapılan bu olumlu bilgiler Türkiye’nin bir medikal turizm destinasyonu olarak yurt dışında tanıtımına katkı sunarken bir medikal turistin Türkiye’yi tedavi olması için seçmesi yönünde etki gücüne sahip olacaktır. Ayrıca internet üzerinden paylaşılan bu olumlu bilgiler Türkiye’de medikal turizmin gelişimini de hızlandırabilecek niteliktedir.

Anahtar Kelimeler: Turizm, Medikal Turizm, Medikal Turist, İnternet


Investigation of The Medical Tourists’ Evaluations on The Internet: Example of Turkey
 
Medical tourism is a kind of growing tourism in the world in recent years. In developed countries, reasons such as high treatment prices, long waiting time for the treatment, failure of insurance companies to meet many treatment modalities have led people to investigate the possibility of overseas treatment. One of the most effective tools to do these researches and choose the destination to be treated is the internet. Information provided on the internet, pages containing experiences, opinions and comments of medical tourists previously treated in that destination, etc. are of great importance in terms of the choice of the health institution and its destination while presenting information on the situation of foreign treatment facilities to many tourists. With this motivation, content analysis has been applied to existing comments by analyzing a website containing comments and experiences of many medical tourists around the world for health institutions in Turkey. In this way, it has been aimed to reveal the opinions of medical tourists to the health institutions in Turkey. Based on the comments made by 134 medical tourists from 12 countries for the health institutions in Turkey and the content analysis made according to the experiences they shared, the competence of the doctors of the health institutions in Turkey, the quality of the experience of the health personnel and the quality of the treatment services have been the most emphasized subject as the first three ranks. Moreover, after the treatment, it was observed that many medical tourists recommend Turkey. While this positive information for health institutions in Turkey contributes to the promotion of Turkey as a medical tourism destination abroad, it is to have also the power to influence the medical tourists to choose Turkey to be treated. In addition, the positive information shared on the internet can accelerate the development of medical tourism in Turkey.

Keywords: Tourism, Medical Tourism, Medical Tourist, Internet


Detay

İÇERİK