Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2017  Sayı: 62  Alan: Eğitim

Afitap ÖZDELİKARA, Burak ARSLAN
ENGELLİLİK DURUMUNUN BELİRLENMESİ VE ENGELLİ HİZMETLERİNE YÖNELİK BEKLENTİLER
 
Bu araştırma Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nde öğrencilerin engel/hastalık durumunun tespiti ve engelli hizmetlerine yönelik beklentilerini belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmada örneklem seçimine gidilmeden Mart 2016 tarihinde okula devam eden ve çalışmaya katılmayı gönüllü kabul eden 369 öğrenci alınmıştır. Araştırmanın verileri, araştırmacılar tarafından literatür ışığında hazırlanan Tanıtıcı Anket formu ile toplanmıştır. Verilerin analizi SPSS 21 paket programı ile yüzdelik hesaplama yöntemi kullanılarak yapılmıştır. Öğrencilerin % 2.5’i ortopedik, % 3.3’ü görme, % 2.2’si işitme,% 1.1’i Dil ve konuşma, % 10.1’i ruhsal/duygusal ve % 2.8’i kronik hastalıkları açısından zaman zaman yardıma ihtiyacı olduğunu belirtmiştir. Engellilik/hastalık durumunun eğitim, sosyal ve kültürel yaşam üzerine etkilerine bakıldığında % 60.6’sının ders takibinde güçlük çektiği, %28.1’inin toplum içinde rahatsızlık hissettiği ve % 23.2’sinin utandığı belirlenmiştir. Sonuç olarak; araştırmamızın örnekleminde engelli öğrenci birimine kayıtlı olmayan ancak engel/hastalık durumu bulunan öğrencilerin varlığı belirlenmiştir. Öğrenciler engelli bireyler için özellikle fiziksel düzenlemelere ilişkin hizmetin verilmesi gerektiğini ifade etmişlerdir.

Anahtar Kelimeler: Engellilik, Engelli Öğrenci, Engelli Birimi, Hemşirelik, Üniversite.


DETERMINATION OF DISABILITY LEVEL AND EXPECTATIONS ABOUT DISABLED SERVICES
 
This research carried out for determine of disable/disease status and expectations of disabled services at 19 Mayıs University Faculty of Health Science Department of Nursing. 369 students continuing school on March 2016 in Nursing Department of Ondokuz Mayıs University Faculty of Health Science form sample of the research. Data are collected using personal information form and Disabled /Disease Status Assessment form. The students sometimes need help from 2.5 % orthopedic, 3.3 % seeing, 2.2 % hearing, 1.1 % speech and language, 10.1 % mental/emotional and 2.8 % chronic disease. Disability / disease status of education, considering their impact on social and cultural life of the difficulty in monitoring the course of 60.6 %, it was determined that he felt ashamed of illness in the community of 28.1 % and 23.2 %. As a result, in our research sample survey of students enrolled disabled students although no obstacle unit / disease status was determined the presence of students with. Students stated that need the services related to the physical arrangements especially for people with disabilities.

Keywords: Disability, Disabled Students, Disabled services, Disability Unit, University.


Detay

İÇERİK