Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2018  Sayı: 66  Alan: Yabancı Diller

M. Metin BARLIK, Aydın GÖRMEZ
SYLVIA PLATH AND ANNE SEXTON’IN YAPITLARINDA KİŞİSEL DÖNÜŞÜM VE VAROLUŞSAL ENDİŞE: VAROLUŞSAL BİR BAKIŞ
 
Sylvia Plath ve Anne Sexton’ın şiirlerinin inter-kontekstüel katmanlarına, vezinsel ve düzyazınsal dışavurum ve bakış açılarıyla ilintili sosyo-politikiçerik ve bağlamlara yönelik yapılabilecek derinlikli bakışve incelemeler, bu edebi kişiliklerin yaşantılarının doğru bir biçimde anlaşılmasının bir koşulu olarakvaroluşsal bir perspektif benimsemeyi gerektirir; Bu yazarların dünyasında en geniş biçimi ile deneyimlenilen,kişisel dönüşümlere, ürkütütücü bunalımlara, siyasi çekişmelere, kimlik arayışına, ölümü arzu etmeye, kimlik kaybına, yeni bir kimlik oluşturmaya ve bitip tükenmek bilmeyen intihar arayışlarına yol açanvaroluşsal kriz problematiğinin aydınlatılabilmesi için eserlerinindahaiyi bir biçimde anlaşılması ve derinlemesine yorumlanmasında yarar vardır. İtirafçı Şiir geleneğinin en iyi biçimde temsil edildiği bu tür şiirsel dışavurumlar, 1950’lerdezevk-düşküncü yaşam biçimlerinin yansıtıldığı dönemin Amerikan toplumunu karakterize eden konjonktürel ortamlarve özgün sosyo-politik bağlamlardan ötürü güçlenen tüketimci-menşeili kültürlere ve yaşam tarzlarına bir tepki olarak ortaya çıkmış ve sanatsal imgelem içinde yer bularak popular hale gelmiştir.

Anahtar Kelimeler: Varoluşsal Kriz, Sylvia Plath, Anne Sexton, Kimlik Kaybı


PERSONAL TRANSFORMATION AND EXISTENTIAL ANXIETY IN THE WORKS OF SYLVIA PLATH AND ANNE SEXTON
 
Any deep insight into the inter-contextual layers of the poetry of Sylvia Plath and Anne Sexton and the assigned socio-political contexts related to their poetic and prosodic outputs and outlooks has entailed an existential perspective for an adequate understanding and in-depth interpretation of them in order to shed light on the issue of existential crisis, which manifested itself in the broadest sense in the life of these literary figures, and which gave way to personal transformations, cataclysmic life crisis, political motives of contention, self-identification, longing and yearning for death, loss of identity, search for building a new identity and indomitable motives for committing suicide. This type of poetic output which can best be described as confessional has become popular in the 1950s in artistic imagination in response to consumer-oriented cultures and life styles reflective of luxurious conformity, and which flourished due to conjunctural milieus and peculiar socio-political contexts in the American society of the period.

Keywords: Existential Crisis, Sylvia Plath, Anne Sexton, Los of Identity


Detay

İÇERİK