Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2017  Sayı: 63  Alan: Kamu Yönetimi

Rasim AKPINAR
KENT KİMLİĞİ BAĞLAMINDA AHMET HAMDİ TANPINAR’IN BEŞ ŞEHRİNİN ANALİZİ: ERZURUM ÖRNEĞİ
 
Kent kimliği, bir kenti diğer kentlerden ayıran, farklılaşan niteliklerin ve kente özgü öğelerin toplamı olarak adlandırılabilir. Bu farklılıklar, doğal çevre koşullarından ve tarihsel gelişim süreci içinde kazanılmış olan sosyo-ekonomik ve kültürel çevre koşullarından kaynaklanabilir. Bir kentin kimliğinin tanımlanması yapılırken o kentin doğal çevresi, coğrafyası, geçirmiş olduğu kültürel süreç, gelenek ve görenekler, inanç sistemi, ekonomik yapısı, politik, yasal ve yönetsel çerçevesinin tanımlanması gerekmektedir. Bu makale, edebiyat sosyolojisini yöntem olarak belirlemiş ve Ahmet Hamdi Tanpınar’ın kent monografisi olan “Beş Şehir” isimli eserini kent sosyolojisi zaviyesinden incelemiştir. Bu makale sadece eserde yer alan Erzurum kentine odaklanmış ve bu kentin kent kimliği bileşenleri Tanpınar’ın eserinden çıkartılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kent, Kent Kimliği, Ahmet Hamdi Tanpınar, Beş Şehir, Erzurum.


Analysıs Of A Fıve Cıty Of Ahmet Hamdi Tanpınar In The Context Of Urban Identıty: Erzurum Sample
 
The identity of an urban can be called the sum of differentiating qualities and city-specific items that separate a city from other cities. These differences may be due to natural environmental conditions and socio-economic and cultural environmental conditions gained during the historical development process. When defining the identity of a city, it is necessary to define the natural environment, geography, cultural process, traditions and customs, belief system, economic structure, political, legal and administrative framework of the city. This article has identified literary sociology as a method and examined the work of Ahmed Hamdi Tanpınar's city monograph "Five Cities" from the sociology of urban sociology. This article focuses only on the city of Erzurum in which the city's urban identity components were extracted from Tanpınar's work.

Keywords: City, Urban Identity, Ahmet Hamdi Tanpınar, Five City, Erzurum.


Detay

İÇERİK