Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2017  Sayı: 62  Alan: Türk Dili ve Edebiyatı

M. Halil SAĞLAM
BATILI TARİHÎ ROMANLARDA MUTEBER VE MÜSLÜMAN BİR TÜRK KARAKTER: SELAHADDİN EYYUBİ
 
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, İslam ülkeleri arasında olduğu kadar farklı din ve medeniyetlere mensup ülkeler arasında da hoşgörü ve birlikte yaşam kültürünün bir simge değeri olarak karşımıza çıkar. Aslında İslam medeniyetine ait bir simge değerin farklı din ve medeniyete mensup halklar arasında olumlu algılanması alışılmış bir yaklaşım değildir. Bu olumlu algının oluşmasında şüphesiz reel ve objektif tarihî kaynakların büyük etkisi vardır. Orta Çağ Avrupa ve İslam tarihini anlatan temel kaynaklarda Selahaddin Eyyubi bağışlayan, adaletle hükmeden, cömert ve iyiliksever bir hükümdar olarak karşımıza çıkar. Selahaddin Eyyubi, haçlı ordusunu defalarca yenilgiye uğratmış olmasına rağmen hiçbir zaman fethettiği ülkelerde intikam duygusuyla hareket etmemiş; hâkim olduğu ülkeleri adalet ve merhametle yönetmiştir. Kudüs Fatihi, tevazu ve hoşgörüsüyle farklı din ve kültürlere mensup insanların gönlünde taht kurmuş; Orta Çağ’ın karanlık dünyasında ahlakın, vicdanın ve insafın sembolü olmuştur. Bu makalede Selahaddin Eyyubi’nin üstün faziletleri, batılı tarihî romanlara yansıyan yönleriyle ele alınacaktır. Ayrıca bu çalışmada edebiyatla tarih bilimlerini ilişkilendiren tarihî romanların reel hayatı yansıtan yönüne vurgu yapılacak; bu tip romanların tarihî vesika olma hususiyetine dikkat çekilecektir.

Anahtar Kelimeler: Selahaddin Eyyubi, İyilik ve hoşgörü, Batı romanları


REPUTABLE AND A MUSLIM TURKİSH CHARACTER IN WESTERN HISTORICAL NOVEL: SALADIN AYYUB
 
Saladin, Conqueror of Jerusalem, appears as a symbol of culture of leniency and coexistence among Islamic countries as well as among different religions and civilizations. In fact, it is not customary approach that a member who is belong to Islamic civilization to be perceived as positively among different religions and civilizations. It is no doubt there are great influence of real and objective historical source in the formation of the positive perceptions. Saladin Ayyub appears as a forgiving, ruled with justice, generous and benevolent ruler in main sources which tell the history of Medieval Europe and Islam. Although he defeated numerous times crusader army, Saladin Ayyub never act with vengeance in the countries which he conquered. He ruled conquered countries with justice and compassion. Conqueror of Jerusalem has won the hearts of the people who belong different religions and cultures with humility and leniency. He has been symbol of morals, conscience and mercy in the shadowy world of medieval era. In this article, Saladin Ayyub’s superior virtues will be discussed with the aspects that reflected on Western historical novel. Also, in this study aspects of the historical novel that reflects the real life and which associates the literature and history will be emphasised and it will be drawn attention to peculiarities of that kind novel to be historical documents.

Keywords: Saladin Ayyub, Beneficence and leniency, Western novels


Detay

İÇERİK