Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2017  Sayı: 64  Alan: İşletme

Faruk DAYI, Yusuf ESMER
SİVİL HAVACILIK YÖNETİMİNDE FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNİN KÂRLILIK ÜZERİNE ETKİSİ: AVRUPA HAVAYOLU ŞİRKETLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA
 
Havayolu taşımacılığı, yolcu taşımacılığında hızla büyüyen bir sektör olarak dikkatleri üzerine çekmektedir. Ülkemizde 1933 yılında temelleri atılan Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı yolcu taşımacılığında 1990’lı yıllara kadar tekel niteliğinde hizmet sunmuştur. 2000’li yıllarda özel havayolu yolcu taşımacılık şirketlerinin kurulmasıyla günümüzde 10 şirketin faaliyet gösterdiği görülmektedir. Havayolu yolcu taşımacılığında maliyetler; yakıt, personel ve uçak olmak üzere üç kategoride sınıflandırılmaktadır. 2000’li yılların ortalarında petrol fiyatlarının düşmesi yolcu taşımacılığına önemli bir maliyet avantajı sağlayarak rekabet ve hizmet kalitesinin artmasında önemli bir rol üstlenmiştir. Havayolu taşımacılığının maliyet unsurlarından bir diğeri personel giderleridir. Bu giderleri azaltmak pek de mümkün değildir. Diğer önemli bir maliyet kalemi ise uçaklardır. Uçak fiyatlarının yüksek olması şirketlerin uçak satın almalarını engellemekte bu nedenle finansal kiralama ile uçak satın alma yolunu tercih ettikleri görülmektedir. Bu çalışmada havayolu yolcu taşımacılığında önemli bir maliyet kalemi olan finansal kiralama ile şirketlerin özsermaye karı üzerine etkisi incelenmek istenmektedir. Çalışmanın uygulamasında Avrupada faaliyet gösteren 6 şirketin 2008-2012 dönemine ait mali tablo ve operasyonel bilgileri kullanılarak rasyo analizi yöntemiyle finansal analiz yapılmıştır. Sonuç olarak, faaliyet kaldıracının özsermaye karlılığı üzerinde etkisinin olup olmadığı değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sivil Havacılık İşletmeciliği, Avrupa Havayolu Şirketleri, Finansal Performans, Finansal Kiralama, Karlılık


MEASURING THE IMPACT ON PROFITABILITY FOR LEASING IN AIRLINE PASSENGER TRANSPORT COMPANY: AN APPLICATION IN EUROPEAN COMPANIES
 
Air Transport has attracted attention as a rapidly growing sector in the passenger transportation. In our country, it founded in 1933, Turkish Airlines Corporation has provided passenger transportation services as a monopoly until the 1990s. In the 2000s, with the establishment of private airline passenger transport companies, it is seen that these 10 firms operate. Cost in airline passenger transport are classified into three categories; these are fuel, staff and aircraft. In the mid-2000s, providing a significant cost advantage in passenger transport, it is the fall in oil prices, has an important role in increasing the competitiveness and quality of service. Another of the factors of the air transport cost is personnel expenses. To reduce this expense is not possible generally. Another important cost factor is the aircraft. When aircraft prices are expensive and high, companies are not able to purchase the aircraft. Therefore it is seen that the preferred way to purchase aircraft through leasing. In this study is analysed the effect between leasing and profit of the company's equity. In the practice of work, are analysed with the method of financial analysis for six companies operating in Europe, are used data of financial statements and operational information for the period 2008-2012. As a result, it is considered that there is positive or negative effect in operating leverage’s above the impact of return on equity.

Keywords: Civil Aviation Administration, European Airlines Companies, Financial Performance, Leasing, Profitability


Detay

İÇERİK