Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2017  Sayı: 61  Alan: Tarih

Erdem ÇANAK
TÜRKİYE’DE TRAHOMLA MÜCADELE ve ADIYAMAN ÖRNEĞİ (1924-1950)
 
Türkiye Cumhuriyeti, uzun süren bir bağımsızlık mücadelesinden sonra kurulmuştur. Bu mücadele esnasında Anadolu ağır bir yıkıma uğradığı gibi binlerce kişi de hayatını kaybetmiş veya sakat kalmıştır. Ayrıca bu dönemde yetişen ve cumhuriyet Türkiye’sine intikal eden genç nüfus da yeterli besin ile tıbbi destek alamadığı için sağlıksız bir şekilde büyümüştür. Ülkenin ayakta durabilmesinin sağlıklı bir nüfusla mümkün olacağının farkında olan dönemin idarecileri, bağımsızlığın kazanılmasını müteakiben bilhassa bulaşıcı hastalıklara karşı büyük bir savaş başlatmışlardır. Bu süreçte mücadele edilen hastalıklardan birisi de trahomdur. Anadolu’nun daha ziyade güney, doğu ve güneydoğusundaki yerleşim yerlerinde görülen hastalık, tedavi edilmediğinde körlükle sonuçlanmıştır. Bu nedenle hastalıkla mücadele amacıyla yurt genelinde hastane, dispanser ve köy tedavi evleri açılmıştır. İlk hastane ve dispanserin açıldığı yerlerden birisi de “Körler Memleketi” adıyla da bilinen Adıyaman’dır. Bu çalışmada, cumhuriyetin ilk yıllarında trahoma yönelik olarak yurt genelinde verilmiş olan mücadele ile hastalığın yoğun olarak görüldüğü yerlerden birisi olan Adıyaman’daki mücadele ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Trahom, Adıyaman, Türkiye, Hastalık, Sağlık.


THE FIGHT AGAINST TRACHOMA IN TURKEY AND THE CASE OF ADIYAMAN (1924-1950)
 
The Republic of Turkey was founded after a long struggle for independence. This struggle brought destruction to Anatolia and left thousands of people dead or crippled. The young generation of this era grew up in an unhealthy environment because of malnutrition and lack of medical attention. Soon after securing the indepenedence of the country, the government, who realized that the survival of the country would only be possible with a healthy population, started to fight against against contagious diseases. Trachoma was one of those diseases. This disease which was mostly seen in eastern, southern and southeastern parts of Anatolia, caused blindness if it was not properly treated. Hospitals, dispensaries and village treatment centers were opened up, across the country. One of the first hospitals and dispensaries were opened in Adiyaman, a province that was named “The Land of the Blind”. This paper will examine the fight against trachoma across the country and in Adiyaman, where the most cases of the disease was seen.

Keywords: Trachoma, Adiyaman, Turkey, Disease, Health.


Detay

İÇERİK