Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2017  Sayı: 60  Alan: Yabancı Diller

Burcu TÜRKMEN, Muhammed Zahit CAN
ÇEVİRMENLİK EDİNÇLERİNİ GELİŞTİRME BAĞLAMINDA SOSYAL MEDYA VE DİJİTAL ÇEVİRİ ARAÇLARINI KULLANMALARINA YÖNELİK BİR İNCELEME: BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI İNGİLİZCE VE ÇEVİRMENLİK PROGRAMI ÖRNEĞİ
 
Her geçen gün birçok alanda gelişme kaydeden bilim ve teknoloji, yüksek nitelikli ara eleman ihtiyacını da beraberinde getirmektedir. Üretim ve hizmet sektöründe ihtiyaç duyulan bu nitelikli elemanların ise bilgi ve becerilerinin yanı sıra teknolojiyi yeterli bir şekilde kullanabilmelerini gerektirmektedir. Teknolojiyi ve bu kapsamda dijital araçları kullanabilen ve bunları mesleklerinin bir parçası haline getirebilen nitelikli eleman ihtiyacı mesleki eğitimin önemini de arttırmaktadır. Türkiye’de nitelikli ara eleman yetiştiren meslek yüksekokullarının Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik programlarının 2011 yılından bu yana açılmaya başlamasıyla öğrencilerin yoğun bir şekilde tercihi olmuştur. Araştırma kapsamında bu öğrencilerin hangi sosyal medya organlarını kullandıkları, bunları kullanma sıklıkları ve sosyal ağlar üzerinde kullanılan çeviri uygulamalarını ne amaçla ve nasıl kullandıkları konularının incelenmesiyle öğrencilerin bu kapsamdaki bilinç ve edinçlerinin ortaya konması hedeflenmiştir. Çalışma kapsamında Bülent Ecevit Üniversitesi Çaycuma Meslek Yüksekokulu Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programı öğrencilerinin sosyal medya ve dijital çeviri araçlarını kullanmalarının ölçülmesine yönelik bir anket çalışması düzenlenmiştir. Anketin neticesinde öğrencilerin sosyal medya ve dijital çeviri araçlarını kullanımı konusunda oldukça bilinçli oldukları, ancak mesleki eğitim doğrultusunda bu bilincin yönlendirilerek daha da derinlemesine bir farkındalık kazandırılıp edinçleri geliştirilerek gelecekteki profesyonel iş yaşamlarına hazır hale getirilmesinin gerekliliği anlaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: mesleki eğitim, çeviri, sosyal medya, bilgisayar destekli çeviri, akademik çeviri eğitimi


ANALYSIS ON THE USAGE OF SOCIAL MEDIA AND DIGITAL TRANSLATION TOOLS WITHIN THE CONTEXT OF DEVELOPMENT OF THE TRANSLATORSHIP COMPETENCES: IN THE SAMPLE OF BULENT ECEVIT UNIVERSITY APPLIED ENGLISH AND TRANSLATION PROGRAM
 
Science and technology, which develop in many fields every day, bring about the need of highly qualified intermediate staff. The qualified personnel requirements, which are needed in production and service sectors, are required to use the technology efficiently besides their knowledge and skills. The needs for the qualified personnel, using the technology and the digital tools and bringing them as a part of their occupations, increase the importance of vocational education. Since 2011, with the opening of the Applied English and Translation Programs of vocational high schools, which educate qualified intermediate personnel, they have become intensely choice of the students. In this study, it is aimed to prove the consciousness and the competences of the students by analysing the subjects such as which social media organs that the students use, the usage frequency, with which purposes and how they use the translation applications on social networks. In the scope of this study, a survey study has been designated for the evaluation of the Applied English and Translation Program in Bulent Ecevit University Caycuma Vocational High School’s students’ usage of translation applications via the social media. As a result of the survey, it has been understood that the students are quite conscious about using social media and digital translation tools, but by directing this consciousness in line with the vocational education, and developing the competences by bringing a deep awareness, they are required to be prepared for the future professional life.

Keywords: vocational education, translation, social media, computer aided translation (CAT), academic translation training


Detay

İÇERİK