Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2017  Sayı: 61  Alan: İşletme

Həsənov Mircavid Ağakərim oğlu
UNIVERSITETLƏRIN TƏDRIS PROSESINDƏ AKSELERASIYA PROGRAMLARININ TƏTBIQI XÜSUSIYYƏTLƏRI
 
Cəmiyyətin hazırki inkişaf mərhələsində ali təhsil müəssisələrində biznes-inkubatorun yaradılmasının aktuallığı ali məktəblər üçün prinsipal əhəmiyyət kəsb edir. Çünki aydındır ki, akademik təhsil nə hər hansı təşkilat, nə də bütövlükdə cəmiyyətin fəaliyyəti üçün kifayət qədər səmərəli deyildir. İnnovasiya xüsusiyyətlərinə görə müasir təhsil mərkəzlərində startaplar elm-təcrübə qarşılığını əsasında nəzərdən keçirilir. Bura da praktiki göstərişlərlə metodiki göstərişlər bir birini tamamlamalıdır. Daha dəqiq desək universitet postindustrial dövrdə elm-texnologiya-biznes şəbəkəsinin mənbəyi kimi təzahür edir. Bu şəbəkə universitetlərdə biznes-inkubatorlar vasitəsilə öz funksiyalarını yerinə yetirir. Tədqiqatın məqsədi tələbə startaplarının müasir şəraitdə inkişaf istiqamətlərinin təhlili və təhsil əməliyyatlarına qatılması xüsusiyyətlərini araşdırmaqdır. Tədqiqatın metodologiyası - elmi eksperimental yanaşma və sintez metodu təşkil edir. Tədqiqatın məhdudiyyəti - universitetin təhsil prosesinin startapda rolu geniş səpkidə elmi aspektlərdən dəqiqləşdirildikdən sonra tətbiqi əhəmiyyətə malik təkliflər verilməlidir. Elmi işin praktiki əhəmiyyəti - universitetdə təhsil əməliyyatları və tələbə startapları fəaliyyətləri arasında cibinin meydana gəlməsi üzərinə mexanizmin araşdırmanın elmi cəhətdən əsaslandırılsın. Tədqiqatın elmi yeniliyi təhsilin inkişafı istiqamətində tələbə startaplarının rolunu ortaya çıxarmaqdır.

Anahtar Kelimeler: Biznes-inkubator, tələbə startapı, təhsil, sahibkarlıq fəaliyyəti ilə universitet əlaqələri


FEATURES OF THE APPLICATION ACCELERATION PROCESS OF TEACHING PROGRAMS IN UNIVERSITIES
 
The purpose of the present research is analysis of development directions of student startups and study of features of their attraction to educational operations in the present day. Scientific approach and synthesis are prevailed in the methodology of the research. The burden to put forward practically important proposals after the role of educational system of the university within startups is scientifically grounded in large scope comprises the restriction of the research. The practical importance of the scientific work is scientific rationale of study of mechanism on emerging mobility between educational operations and activities of student startups in the university. The scientific innovation of the research is to reveal the necessity of student startups at the direction of education development.

Keywords: Business incubator, students, startapı business-education, business relations of the university.


Detay

İÇERİK