Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2017  Sayı: 61  Alan: İşletme

Şahin EKBER, Gülnar MİRZAYEVA
İLETİŞİM YÖNTEMLERİNDE BÜTÜNLEŞMENİN ÖNEMİ : BİR LİTERATÜR İNCELENMESİ
 
İşletmelerin başarı kazanması için müşteriye değer yaratması yeterli değildir. Aynı zamanda yaratılan değerin müşteriye kabul ettirilmesi gerekmektedir. Bu görevi pazarlama iletişimi yerine getirmektedir. Pazarlama iletişimi, reklam, halkla ilişkiler, kişisel satış, satış teşvik ve doğrudan pazarlama gibi iletişim yöntemlerinden oluşmaktadır. İnternetin gelişimi ile dijital medya da iletişimde önem kazanmaya başlamıştır. İletişim yöntemlerinin ve iletişim medyasının (TV, gazete vb.) çeşitililiyi, bu yöntemlerde ve medyada bütünleşmeni zorunlu hale getirmiştir. İletişim yöntemlerinde bütünleşme, farklı medyada sunulan çeşitli iletişim yöntemlerinin tüm paydaşlara birbiri ile uzlaşan mesajların verilmesini vurgulamaktadır. Bu çalışmada, iletişim yöntemleri hakkında bilgi verilerek, bütünleşmenin önemine yer verilmiştir. Bunun için literatür incelenmesi yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Pazarlama İletişiminde Entegrasyon, Reklam, Halkla İlişkiler, Kişisel Satış, Satış Teşvik, Doğrudan Pazarlama, Dijital Medya


THE IMPORTANCE OF INTEGRATION IN COMMUNICATION METHODS - A LITERATURE REVIEW
 
In order for companies to succeed, customer value creation is not enough. At the same time, it is also necessary to make the customer accept this value. This task is marketing communication. Marketing communication is composed of communication tools such as advertising, public relations, personal selling, sales promotion and direct marketing. With the development of the Internet, digital media has also played an important role in communication. The diversity of communication tools and media (TV, newspapers, etc.) require these tools and media to be integrated. Integrated marketing communications (IMC) is the concept of designing marketing communications programs that coordinate all promotional activities—advertising, personal selling, sales promotion, public relations, and direct marketing—to provide a consistent message across all audiences. The purpose of this article is to provide information about communication tools and to stress the importance of integration in these tools. A literature review has been done for this purpose.

Keywords: Integrated Marketing Communication, Advertising, Public Relations, Personal Selling, Sales Promotion, Direct Marketing, Digital Media


Detay

İÇERİK