Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2017  Sayı: 62  Alan: İşletme

Emine KAMBUR
İLK GECE ETKİSİNİN, BİREYLERİN TATİL KARARI ÜZERİNDEKİ ROLÜ
 
İlk gece etkisi, farklı bir çevrede ilk kez konaklandığında maruz kalınan bir uyku bozukluğudur. Bu çalışmada da bireylerde ilk gece etkisi oluştuğunda, bu durumun bireylerin tatil kararlarını etkileyip etkilemediği araştırılmıştır. Araştırmanın kapsamında İstanbul ve Balıkesir illerinde yaşayan, gönüllü olarak katılım sağlayan 120 kişi ile anket çalışması yapılmıştır. Araştırmada geliştirilen hipotezler SPSS 22.0 programı ile test edilmiştir. Geliştirilen hipotezleri test etmek için de Kruskall Wallis ve Mann-Whitney U testleri kullanılmıştır.

Anahtar Kelimeler: İlk gece etkisi, Tatil kararı


THE ROLE ON THE HOLIDAY DECISION OF INDIVIDUALS OF THE FIRST NIGHT EFFECT
 
The first night effect is a sleep disorder that is exposed when it is first stayed in a different environment. In this study, it has been researched that if the first night effect occured in the individuals it could affect the holiday decisions of the individuals. Within the scope of the survey, a questionnaire study has been conducted with 120 volunteers living in Istanbul and Balikesir provinces. Hypotheses developed in the study has been tested with the SPSS 22.0 program. Kruskall Wallis and Mann-Whitney U tests have been used to test the developed hypotheses.

Keywords: The first night effect, Holiday decision


Detay

İÇERİK