Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2018  Sayı: 66  Alan: Felsefe

Ufuk ÖZEN BAYKENT
YABANCI DİL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNE FELSEFECE BİR BAKIŞ
 
Eğitim kavramı, öğreten, öğrenen, öğretilen ve öğretim yöntemi olarak sıralayabileceğimiz dört değişken ile yakından ilişkilidir. Bu çalışma, bu dört değişkenden birisi olan öğretim yöntemine yoğunlaşmaktadır. Çalışmanın temel amacı, yabancı dil eğitiminde sıklıkla kullanılan iki öğretim yöntemi olan bilişsel yöntemi ve işitsel- dilsel yöntemi felsefece soruşturmaktır. Adı geçen yöntemlerin sağlıklı incelenebilmesi adına ilk olarak, yöntem kavramı çeşitli yönleri ile tartışılmaktadır. Bu anlamda, yaklaşım, tasarım, izlek ve teknik kavramları çerçevesinde yönteme yönelik kuramsallaştırma çabaları açımlanmaktadır. Bu kavramsallaştırma çerçevesinde, bilişsel yöntem ve işitsel-dilsel yöntem derinlemesine incelenmekte ve her iki yöntemin dayandırılmış olduğu felsefi temeller ile bağlantı kurulmaktadır. Bu ilişkilendirme süreci, araştırmamızı, Platoncu idealist felsefenin ve Aristotelesçi realist felsefenin söz konusu yöntemlere nasıl temel teşkil ettiğini incelemeye sevk etmektedir. Platoncu idealist felsefe açısından, Platon’un zihne yaklaşımına, idealar vurgusuna ve bilgi görüşüne yer verilmektedir. A priori bilgi görüşü ve doğuştan zihinde varolan bilginin hatırlanması iddiası, Devlet adlı eserinde belirttiği eğitime yönelik düşünceleri ile ilişkilendirilerek, idealist eğitim yaklaşımının çerçevesi çizilmektedir. Bu anlamda, yabancı dil eğitiminde kullanılan bilişselci yaklaşım ve Platon’un eğitim felsefesi arasındaki bağlantılar tespit edilerek ortaya konmaktadır. Öte yandan, deneyime yapılan vurgu, a posteriori bilgi kavramı, tümevarımsal çıkarımlar ve duyu deneyiminin öğrenmedeki yeri incelenerek, Aristotelesçi realist yaklaşım ayrıntılı olarak betimlenmektedir. Yabancı dil eğitimi sınıflarında kullanılan işitsel-dilsel yöntem, Aristotelesçi realist yaklaşımda temellendirilmiş ve bağlantılar ayrıntılı olarak kurulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Platon, Aristoteles, Eğitim, Bilişsel Yöntem, İşitsel-Dilsel Yöntem


A PHILOSOPHICAL LOOK AT THE FOREIGN LANGUAGE TEACHING METHODS
 
The concept of education is closely related to four variables, namely, the teacher, the learner, the things to be taught and the teaching method. The present study focuses on the forth variable listed here, the teaching method. The paper’s main aim is to investigate two popular foreign language teaching methods, cognitive method and audio-lingual method from a philosophical perspective. In order to explore the methods in question accurately, it is essential to study the various aspects of the concept of method. In this way, the concept of method is explained in terms of the notions of approach, technique, design and procedure. With respect to this conceptualization, the cognitive method and the audio-lingual method are analysed in depth and are grounded on certain philosophical views. Due to this association process between the methods and their philosophies, the study is directed towards the discussion of how Platonic idealist philosophy and Aristotle’s realist philosophy are basis for these methods. In terms of Platonic idealist philosophy, how Plato approaches the human mind, the Platonic Ideas-Forms, and his view of episteme are discussed. The idealist philosophy of education is drawn in association with the a priori view of episteme, the argument of the innate knowledge which is recalled through education and Plato’s ideas in the Republic about education of the citizens of the state. In this way, the relation between Plato’s idealist view of education and the cognitive method in foreign language teaching is proposed. On the other hand, Aristotle’s realist view of education is described in detail with reference to the emphasis on experience, the notion of a posteriori episteme, the argumentation through inductive reasoning and the role of sense experience on learning. The audio-lingual method used in foreign language classes is argued to be grounded on Aristotle’s realist philosophy of education.

Keywords: Plato, Aristotle, Education, Cognitive Method, Audio-lingual Method


Detay

İÇERİK