Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2017  Sayı: 63  Alan: Turizm

Yasemin KOÇAK
ULUSAL VE ULUSLARARASI ALANYAZINDA TURİSTLERE YÖNELİK TACİZ
 
Doğası gereği en küçük olumsuzluktan etkilenebilen bir endüstri olan turizm, çoğu zaman sürdürülebilirlik adına tüm bu olumsuzluklarla mücadele etmek durumunda kalmaktadır. Son yıllarda artan turistlerin yaşadığı taciz, bu olumsuzluklar arasında yer almaktadır. Cinsel taciz, satıcı tacizi ve fiziksel taciz gibi farklı şekillerde kendini gösteren turiste yönelik taciz konusunun alanyazında kendine yer bulduğu görülmektedir. Bu çalışmanın, turist yönelik taciz konusunda yapılan çalışmaların derlenerek, turizmin sosyo-kültürel etkileri bağlamında ele alınması ve ileriki yıllarda yapılacak çalışmalara rehber niteliğinde olması amaçlanmaktadır. Ulusal ve uluslararası yazında bugüne kadar yazılmış olan makale, kitap bölümü ve tezlerin taranması ile yapılmış keşifsel bir çalışma niteliği taşımaktadır. Sonuçlar, turistlere yönelik tacizin artan ve küresel bir sorun olduğunu, gelişmekte olan ülkelerde ve üçüncü dünya ülkelerinde yoğunluğunun arttığını göstermektedir. Turistlere oranla ekonomik olarak daha düşük gelire sahip olan yerel halk ve turizm çalışanları tarafından gerçekleştirilen satıcı tacizi, yapılan çalışmalara göre pek çok ülkede en fazla görülen taciz türü olarak ortaya çıkmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Turist Tacizi, Satıcı Tacizi, Cinsel Taciz, Fiziksel Taciz, Yerel Halk.


A Literature Review of Harassment Studies in Tourism
 
Tourism industry, which is very sensitive to any negativity, most of time struggles for its sustainability despite all the negative events. The harassment experienced by tourists is one these negative events which is growing in recent years. The studies about different types of harassment that tourists experienced as sexual harassment, vendors harassment, physical abuse take place in literature. This study aims to review previous studies about tourist harassment in the context of socio-cultural effects of tourism and aims to be a guideline for future studies. Previously published articles, book chapters and thesis about tourist harassment in national and international literature have scanned for this exploratory study. The results show that; beside tourist harassment is a global problem, it increases in developing and third world countries. According to previous studies, the seller harassments done by local residents and tourism employees whose incomes are lower than tourists, is the most common harassment type in many countries.

Keywords: Tourist Harassment, Vendors Harassment, Sexual Harassment, Physical Harassment, Local Residents.


Detay

İÇERİK