Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2017  Sayı: 63  Alan: Tarih

Muhammet KEMALOĞLU
TEREKEME- KARAPAPAH TÜRKLERİ ATASÖZLERİ “MUŞ- BULANIK ÇEVRESİ”
 
Atasözleri ve deyimler, bir milletin en millî dil unsurlarıdır. Bütün Türk Dünyasında ortak nitelikler gösteren atasözleri, Türk sözlü kültürünün en değerli unsurlarından birisidir. Son yıllarda hız kazanan deyim çalışmaları, bu dilsel birimlere yönelik araştırmaların farklı bakış açılarıyla ele alınmasını gerekli kılmaktadır. Atasözleri milli varlıklarımızdır. Tanrı ve peygamber sözleri gibi ruha işleyen bir etki taşırlar. İnandırıcı ve kutsaldırlar Bu çalışmada Türk dünyasının önemli boylarından birisi olan Terekeme- Karapapah Türklerindeki atasözleri ve deyimler ele alınmıştır. Terekeme adıyla anılan Karapapaklar, kökeni çok eskilere dayanan bir millet olmalarına rağmen haklarında detaylı şekilde pek fazla çalışma yapılmamıştır. Kimi araştırmacılar konularını ilgilendirdikleri ölçüde Karapapaklar hakkında kısa bilgiler vermişlerdir. Karapapakların tarihsel süreç içerisinde benimsedikleri dini inanışları ve bu inanışların siyasi etkileri değerlendirilmeye çalışıldı. Sosyal yapılarına değinilerek genel karakter özellikleri üzerinde duruldu. Karapapakların kültür ve edebiyatı, uzun ve detaylı şeklide açıklanması gereken bir konudur. Onların halk inançları, yüzyıllardır aslı bozulmadan devam ettirdikleri gelenek ve görenekleri, eşine az rastlanır bir incelikte olan sözlü edebiyatları aslında her biri birer tez veya kitap konusu olabilecek konulardır. Bu çalışmada Karapapakların sözlü edebiyat ürünlerine, özellikle de atasözleri ve deyimlerine değinilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Türk Kültürü, Terekeme, Muş, Bulanık ilçesi, Sözlü Kültür, Atasözleri, Kültür, Folklor.


PROVERBS OF TEREKEME- KARAPAPAQ TURKS “REGION OF MUŞ-BULANIK”
 
Proverbs and idioms are the most national language elements of a nation. The proverbs that shows common characteristics of all Turkic world are one of the most precious elements of the Turkish spoken culture. The ever-growing studies on idioms in the last few years stipulates the necessity of evaluating the researches regarding these works on language units from different perspectives. Proverbs are our national assets. They have the effect to touch one’s soul just like the word of god and prophet. They are persuasive and sacred. This study addresses the proverbs and idioms of Terekeme and Karapapaq Turks who are one of the most important clans of the Turkish world. The Karapapaqs, also called Terekeme, is a very deep-rooted nation but still there has been no detailed work about them. Some researchers have given brief information about Karapapaqs as it was relevant with their own research. The faith adopted by Karapapaqs and the political effects of these religious tendencies within the process of history have been evaluated so far. Their general characteristics have been investigated in light of their social structure. The culture and literature of the Karapapaqs is a subject that needs detailed and prolonged explications. Their public beliefs, intact and centuries-long traditions, unique and sophisticated verbal literature are actually topics that can be subject to a thesis or a book. This study mentions the verbal literature works of Karapapaqs, in particular the proverbs and idioms.

Keywords: County of Bulanık, Turkish Culture, Terekeme, Mus, Oral Culture, Proverbs, Culture, Folklore.


Detay

İÇERİK