Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2017  Sayı: 61  Alan: Uluslararası İlişkiler

Murat ERCAN
AVRUPA BİRLİĞİ’İNDE YÜKSELEN SAĞ VE IRKÇI POLİTİKALAR: 21.Yüzyıl Barış Projesinin Sonunu mu getiriyor?
 
: Avrupa’nın tanımlanmasını sağlayan en önemli unsur bütün Avrupalı devletler tarafından algılanan ve kabul görülen bir tehdit unsurudur. Bu unsur iç ve dış tehdit olabilir. Örneğin ilk dönemlerde antisemitizm, ortaçağda Anti-İslamizm veya İslamofobi Türkenfobi, Zenofobi, 19. yüzyılda Rusya, 20. Yüzyılda ise Nazi Almanya’sı ve Komünizm gibi unsurlar Avrupa’nın tanımlanmasında ve sınırlarının belirlenmesinde etkin rol oynamışlardır. Soğuk Savaş’ın son bulmasıyla birlikte uluslararası politika önemli değişikliklere sahne olmuş, 20. yüzyıl son döneminde küreselleşme sürecinden etkilenen Avrupa ülkeleri mevcut statükonun korunması için kendilerine yeni düşman arayışlarına girişmişler ve bu doğrultuda İslam’ı Avrupa’yı tehdit eden düşman ilan etmişlerdir. Bu politika Avrupa’da aşırı sağın yükselmesi ve ırkçı eylemlerin artmasına neden olmuştur. Ayrıca Avrupa’da aşarı sağın yükselmesi Avrupa Birliği üyesi ülkelerde Müslümanlara karşı islamofobi altında sosyal, kültürel, ekonomik ve ayrımcılık yapılması gibi hoşgörüsüz politikaların gelişmesini tetiklemiştir. Bu gelişmeler 21.yüzyılın İslam ile Batı medeniyeti arasında vuku bulacak medeniyetler çatışması şekilleneceği ve yine aynı yüzyıl içerisinde medeniyetler çatışması ile başlayan çatışmanın yeni bir kitlesel savaşlara neden olabileceğini göstermektedir. Ayrıca Avrupa’da aşırı sağın yükselmesine bağlı olarak çatışmaların devam etmesi temelleri 20. yüzyılda atılan AB’nin ve küreselleşmenin sonun getirebilir. “Avrupa Birliği’nde Yükselen Sağ ve Irkçı Politikalar: 21.Yüzyıl Barış Projesinin Sonunu mu getiriyor?” başlıklı bu çalışma; Avrupa’da İslam kaynaklı artan aşırı sağ ve ırkçı politikaların gelecek dönemlerde AB’nin iç ve dış politikalarına nasıl yansıyacağı, AB’deki İslam ve Müslüman karşıtlığı bir barış projesi olan AB’nin dağılıp parçalanmasına mı, yoksa AB ülkelerinin birbirlerine daha da yakınlaşmasına neden olacaktır? Yoksa Huntington’un “Medeniyetler Çatışması Tezi” doğrulanıyor mu? sorularının cevabını analiz etmeyi amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Irkçılık, Medeniyetler Çatışması, İslamofobi


THE RISE OF RIGHT AND RACIAL POLICIES IN THE EUROPEAN UNION: Does the 21st Century bring the end of the Peace Project?
 
The most important factor that ensures the identification of Europe is a threat factor perceived and accepted by all European states. This factor can be both internal and external. For example, some factors such as anti-Semitism in the early periods, anti-Islamism in the Middle Ages or Islam phobia Türkenfobi, (Turk phobia) Zen phobia, Russia in the 19th century, Nazi Germany and Communism in the 20th century played an active role in defining Europe and defining its borders. Along with the end of the Cold War, international politics faced major changes. European countries, influenced by the globalization process in the late 20th century, began to search for new enemies for the preservation of the present status quo and declared Islam to be an enemy threatening Europe. This policy has led to rise of far- right-wing and racist actions in Europe. In addition, the rise of far-right in Europe has led the development of intolerant policies against Muslims such as social, cultural, economic and discrimination under Islam phobia in the countries of the European Union. These developments indicate that the 21st century will be shaped by the clash of civilizations that will take place between Islam and Western civilizations. Moreover, the clash started with the clash of civilizations within the same century could lead to a new mass battle. Moreover, the continuation of conflicts in Europe due to the rise of far right can bring the end of the 20th century EU and globalization. This study with the title of "Rising Right and Racist Policies in the European Union: Does the 21st Century Bring the End of Peace Project?" tries to explain about how the far-right-wing and racist policies on Islamic reasons in Europe will be reflected in the internal and external policies of the EU in the coming periods, whether this anti-Islam and anti-Muslim project will either cause the EU to collapse or break up or EU countries will get closer together? Moreover, it analyses the answer of Huntington's on the question “ Is the "Conflict of Civilizations Thesis" verified?”

Keywords: European Union, Racism, Conflict of Civilizations, Islamophobia


Detay

İÇERİK