Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2017  Sayı: 61  Alan: Turizm

Ramazan GÖRAL
DÜNYA EKONOMİK FORUMU TURİZM REKABETÇİLİK RAPORU IŞIĞINDA TÜRKİYE TURİZMİNİN REKABETÇİLİK SORUNLARI
 
Bu çalışmada Türkiye Turizminin Rekabetçiliği incelenmiş, turizm sektörüne ilişkin sorunlar ve zorluklar değerlendirilmiştir. Değerlendirmelerde 2015 yılında Dünya Ekonomik Forumu (WEF) tarafından hazırlanan Seyahat ve Turizm Rekabetçilik Endeksi (TTCI) Raporu temel alınmıştır. Raporda 141 ülkeye ilişkin veriler bulunmaktadır. Çalışmada ülke sayısına göre 5’li gruplandırılmış istatistiki seri oluşturulmuştur. Buna göre; 1. Grup (1-28.sırada yer almak)= Çok iyi, 2. Grup (29-57. sırada yer almak)= İyi, 3.Grup (58-86. sırada yer almak)= Orta, 4. Grup (87-115. sırada yer almak)= Kötü, 5.Grup (116-144. sırada yer almak) = Çok Kötü olarak değerlendirilmektedir. Türkiye turizmine yönelik analizler, rapordaki dört ana faktör ve bağlı 14 alt faktöre göre yapılan ülke sıralamalarda Türkiye’nin bulunmuş olduğu sıraya göre bu gruplandırılmış seri kullanılarak yapılmıştır. Buna göre bir ülkede işletmecilik faaliyetleri için gerekli genel düzenlemeleri ifade eden Çevresel Faktörler, Türkiye’de yeterli düzeyde sağlanamamaktadır. Yine Türkiye’de seyahat ve turizm sektörünü doğrudan etkileyebilen Politika ve Koşulların Etkinleştirilmesi Faktörü, turizm yatırımlarını teşvik edici bir düzeyde bulunmamaktadır. Buna karşılık Türkiye turizm sektörü rekabet gücü, gerekli Altyapı ve Kültürel Kaynaklar açısından iyi durumda olduğu söylenebilir. Bu bulgular ışığında çalışmada Türkiye Turizm Sektörü Rekabet Gücünün artırılmasına yönelik çeşitli önerilerde bulunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Rekabetçi Üstünlük, Çevresel Faktörler, Turizm Politikaları ve Koşulların Etkinleştirilmesi, Altyapı, Doğal ve Kültürel Kaynaklar


INTERNATIONAL COMPARATİVE COMPETİTİVENESS ANALYSİS OF TURKEY’S TOURİSM: PROBLEMS AND CHALLENGES (bu makale başlığı hakemin isteği üzerine değiştirilmiştir)
 
In this study, the Competitiveness of Tourism in Turkey has been examined; and the issues and difficulties related to tourism sector have been evaluated. The evaluations use the Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI) report as a base, which has been set up by World Economic Forum (WEF) in 2015. The report comprises of data on 141 countries. According to country rankings, statistical series grouped in 5 have been formed in the study. Hereunder groups are interpreted as: the 1st Group (ranking 1-28) = Very good; 2nd Group (29-57) = Good; 3rd Group (58-86) = Average; 4th Group (87-115) = Bad; 5th Group (116-144) = Very bad. The analysis regarding tourism of Turkey utilises this serial grouping in which Turkey has ranked amongst other countries according to the four main and 14 related sub-factors in the report. This shows that the necessary general regulations for business administration activities which are predicated in the Enabling Environment subindex are not provided at sufficient levels in Turkey. Furthermore, Policy & Enabling Conditions subindex which can have direct influence on travel and tourism sector, is not at a level to encourage tourism investments in Turkey. On the other hand, competitiveness of the tourism sector in Turkey can be seen as in good condition in regards to the requirements of Infrastructure and Cultural Resources subindexes. In light of these findings, the study provides various recommendations for increasing the competitive power of the tourism sector in Turkey.

Keywords: Competitive Advantage, Environmental Factors, Tourism Policy and Enabling Conditions Factor, Infrastructure, Natural and Cultural Resources


Detay

İÇERİK