Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2017  Sayı: 63  Alan: İktisat

Orhan CENGİZ, Erdem Selman DEVELİ
COĞRAFİ FAKTÖRLER İLE EKONOMİK KALKINMA ARASINDAKİ İLİŞKİNİN EKONOMİK COĞRAFYA BAĞLAMINDA İNCELENMESİ: İNGİLTERE ÖRNEĞİ
 
Ekonomik Coğrafya; ekonomik faaliyetlerdeki coğrafi faktörlerin önemini ele alarak, etkileşimin hangi doğrultuda gerçekleştiğini inceleyen bir yaklaşımdır. Coğrafya; bölgesel, ülkesel veya daha küçük ölçekli olarak kentsel hiyerarşilerin oluşumunda son derece önemli bir faktör olduğu için, iktisat literatüründe geç de olsa kendisine yer bulmuştur. Neo-klasik yaklaşımın hâkim olduğu dönemlerde, mekân unsuru analizlere dâhil edilmemekle birlikte; mekân ve ekonominin bir arada değerlendirilmesi sonucunda ortaya çıkan Kademelenme Teorileri’nin geçmişi 1930’lı yıllara kadar götürülebilir. Krugman’ın 1991 yılında geliştirdiği “Yeni Ekonomik Coğrafya Yaklaşımı” ise kent kademelenmesinin nasıl gerçekleştiğini ortaya koymaktadır. Çalışmada, ilk olarak iktisat literatüründe son dönemlerde artan bir ilgiyle takip edilen iktisat ve coğrafya arasındaki ilişkiden bahsedilmiştir. Daha sonra tarihselci bir yaklaşımla sanayi devrimi, coğrafi keşifler, sömürgeciliğin İngiltere’nin coğrafi konumu ile olan ilişkisi ve bu unsurların İngiltere’nin kalkınmasındaki rolünün oldukça önemli olduğu ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ekonomik Coğrafya, Yeni Ekonomik Coğrafya, Ekonomik Kalkınma, Merkez - Çevre İngiltere.


EXAMINING OF THE RELATIONSHIP BETWEEN GEOGRAPHICAL FACTORS AND ECONOMIC DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF ECONOMIC GEOGRAPHY: CASE OF ENGLAND
 
Economic Geography is a approach which takes into account the importance of geographical factors in economic activities, and the direction in which the interaction takes place. In order to geography was a very important factor in the formation of urban hierarchies as a regional, national, or even smaller scale, it impressed eventually itself in the literature of economics. While the neoclassical approach dominates, space is not included in the analysis; The history of the theories of Clustering which have been emerged as a result of a combination of space and economy, can be traced back to the 1930s. The "New Economic Geographical Approach" developed by Krugman in 1991 reveals how urban cascading is taking place. In this study, first of all it is mentioned the relation between economics and geography, which has been pursued with increasing interest in the economic literature in the recent period. After that, it is aim to examining the relationship between the industrial revolution, geographical discoveries, colonialism and the England's geographical position and importance of this role in the development of England through histrorical approach.

Keywords: Economic Geography, New Economic Geography, Economic Development, Centre- Periphery, England


Detay

İÇERİK