Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2017  Sayı: 62  Alan: Eğitim

Banu ÖZKAN
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN ÇEVRE EĞİTİMİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
 
Çevre sorunlarının yaşamı tehdit edecek boyutlara ulaştığı günümüzde, çevreye karşı duyarlı ve bilinçli insan yetiştirilmesi son derece önemlidir. Bu nedenle, çevre eğitimine çocuğun temel alışkanlıklarını kazandığı okul öncesi dönemde başlanmalıdır. Buradan hareketle bu araştırmada okul öncesi öğretmenlerinin çevre eğitimine yönelik görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya 2015 yılında İstanbul ilinde görev yapan 5 öğretmen katılmıştır. (n=5). Öğretmenlere genel bilgilerinin olduğu bir form kendilerine verilmiş ayrıca bu öğretmenlerle yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Çalışmada okul öncesi öğretmenlerinin çevre eğitimine yönelik görüşleri incelenmiştir. Sonuç olarak, öğretmenlerin benzer görüşlere sahip oldukları, öğretmenlerin çevre eğitimi etkinliklerine programlarında sıklıkla yer verdiği, öğretmenlerin büyük bölümünün çevre eğitiminde öğretmenin görevinin daha önemli olduğunu düşündükleri görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Çevre eğitimi, okul öncesi, öğretmenler


INVESTIGATING VIEWS OF PRESCHOOL TEACHERS ABOUT ENVIRONMENTAL EDUCATION
 
Developing conscious people is very important in this days that enviromental problems threatens our lives. Therefore, enviromental education must start at preschool period that children gain basic habits. Starting from this point, it is aimed to investigate preschool teachers’ views about enviromental education. 5 teacher attended to study (n=5) work in İstanbul city in 2015. Semi structured interviews made with them. For data collection, semi structured view form was used. Teachers views about environmental education was investigated. As a result, teachers have same views, they often give a place environmental activities in their programme, most of them think that teachers role is more important about environmental education

Keywords: Environmental education, preschool, teachers


Detay

İÇERİK