Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2017  Sayı: 61  Alan: Eğitim

Selahattin YAKUT, Hüseyin CERTEL, İdris YAKUT, Ebru BALCI
ÖĞRENCİLERDE ŞİDDET EĞİLİMİ
 
Öğrencilerde şiddet eğilim düzeyinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesini amaçlayan bu çalışmanın araştırma grubu, KKTC’nin çeşitli kolejlerinde ortaokul düzeyinde öğrenim gören ve tesadüfi örneklem yoluyla seçilen 88 (% 61,1) kız ve 56 (% 38,9) erkek olmak üzere toplam 144 öğrenciden oluşmaktadır. Verilerin toplanmasında “Şiddet Eğilim Ölçeği” ve “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Elde edilen verilerin SPSS programında Mann Whitney U ve Kruskal Wallis H analizleri yapılarak şu sonuçlara ulaşılmıştır: Öğrencilerin şiddet eğilim düzeyleri üzerinde cinsiyet, sınıf (yaş), okul ortamından memnuniyet, ailenin gelir düzeyi, öğrencinin birlikte yaşadığı ebeveyn değişkenlerinin istatistiksel açıdan anlamlı bir fark oluşturmadığı; aile ortamından memnuniyet ve okuldaki akademik başarı değişkenlerinin ise istatistiksel olarak anlamlı düzeyde fark oluşturduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Eğitim, Öğretim, Öğrenci, Şiddet, Şiddet Eğilimi


Violence Tendency In The Students
 
This study aims to examine the level of violence tendency it's research group have been consisted of 88 (% 61.1) female and 56 (%38.9) male totally 144 students who were selected in secondary schools at different colleges of the TRNC and selected by chance sampling. “Violence Tendency Scale” and “Personal İnformation Form” are used for collecting datas. Mann Whitney U and Kruskal Wallis H analyzes were performed on SPSS program and the following results were obtained: The variables that gender, age, satisfaction with the school environment, level of family income, the parent who the student live together have'nt been form a significant difference on the students’s violence tendency; however the variables of satisfaction with the family environment and academic success have been form a significant difference statistically.

Keywords: Education, Teaching, Student, Violence, Violence Tendency


Detay

İÇERİK