Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2018  Sayı: 65  Alan: İşletme

Mine ŞENEL, Bilgin ŞENEL
KAĞIT ENDÜSTRİSİNDE OTOMASYON ENTEGRASYONUNUN VERİMLİLİĞE ETKİLERİ
 
Teknoloji ve verimlilik ortaklığı, günümüzde her sektörde olduğu gibi üretim sektöründe de işletmenin rekabet gücünü koruyabilmesi ve hedeflerini gerçekleştirebilmesi için kilit faktörlerden biri olmuştur. Bu bağlamda çalışmada, bu ortaklığın işletmenin finansal verilerine hangi düzeyde etki edeceği araştırılmıştır. Çalışma, İstanbul’da 2015 yılında toplam 105 çalışanı (3 vardiya ile toplam 65 işçi, 18 mühendis, 4 teknisyen, 10 idari ve 8 güvenlik elemanı) ve yaklaşık 51.000 ton/yıl kağıt üretim kapasitesine sahip bir üretim işletmesinde gerçekleştirilmiştir. 2016 yılının Ocak ayında kullanılmaya başlanan Experion MX yeni nesil otomasyon programının 2017 yılı Ocak ayına kadar olan sürede, işletme verimliliği üzerindeki etkisi ortaya konmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler: Verimlilik, Teknoloji, Finansal Oranlar, Otomasyon, Kağıt Endüstrisi


THE EFFECTS ON PRODUCTIVITY OF AUTOMATION INTEGRATED IN THE PAPER INDUSTRY
 
Technology and efficiency partnership is one of the key factors in the production sector as well as in every sector today, in order to protect the competitiveness of the business and to achieve its objectives. In this context, it has been investigated to what extent the partnership will have an impact on the entity's financial data. The study was conducted in Istanbul in 2015 with a total of 105 employees (3 shifts total 65 workers, 18 engineers, 4 technicians, 10 administrators and 8 security personnel) and a production capacity of approximately 51,000 tons / year paper production capacity. MX next generation automation program, which was launched in January 2016, tries to demonstrate its impact on business efficiency by January 2017.

Keywords: Key Words: Productivity, Technology, Financial Ratios, Automation, Paper Industry


Detay

İÇERİK