Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2017  Sayı: 60  Alan:

Mustafa ÇALIŞKAN, Yunus MENCİK
POLİSLİK MESLEĞİNDE HALKLA İLİŞKİLERİN ÖNEMİ VE POLİSLERİN VATANDAŞA BAKIŞI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: İSTANBUL ÖRNEĞİ
 
Polis-Halk ilişkileri, polis ile halk arasındaki iletişimin kalitesini, aksaklıklarını ve nasıl olması gerektiğini ifade eden geniş bir kavramdır. Polisin halkla olan ilişkileri, polisliğin geçirmiş olduğu deneyim ve değişik zaman dilimleriyle yakından ilgilidir. Demokratikleşme ile birlikte halkla ilişkiler kamuoyunun daha fazla ilgisini çekmeye başlamıştır. Polislik, halkla çok fazla ilgili olmayı gerektirir. Bu çalışmayla polisin halkla olan iletişim frekansı ve halkla ilişkilerindeki problemler ölçülmeye çalışılmıştır. Polis halk ilişkileri teorik olarak genel bir çerçevede açıklanmıştır. Çalışma, anket uygulama tekniğiyle polislerin halka bakışı, toplum ve medyanın polislere bakış açılarını polis gözüyle tespit edilmeye çalışılmıştır. Elde edilen veriler SPSS istatistiksel programı kullanılarak değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonucunda suçla mücadele eden polislerin halkla ilişkiler eğitimine mevcut durumdan daha fazla önem vermesi gerektiği kanaatine varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Halkla İlişkiler, Polis Hizmetleri, Polis-Halk İlişkileri.


THE RESEARCH ON IMPORTANCE OF PUBLIC RELATIONS IN POLICE PROFESSION AND POLICE PERSPECTIVE ON CITIZENS: THE CASE OF ISTANBUL
 
Police-Public relations is a broad concept that explores the quality, defect and nature of police-public relations. Police-Public relations relate to experiences and several parts of the time in policing. Public opinion have been far more attention to public relations including with democratization. Policing requires more engagement with public. This study focuses on frequency of police-public communication and the problems in police-public relations. Police-Public relations are explained in theoretical way. A method of conducting survey is used to explore police attitudes toward public, public and media attitudes toward police. The obtained data were evaluated using SPSS statistical program. As a result of the evaluation, it was concluded that police officers who are fighting crime should pay more attention to public education than current situation.

Keywords: Public Relations, Servicing in Policing, Police-Public Relations.


Detay

İÇERİK